Quyết định 234/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 234/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 234/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 234/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 05/02/2016 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 234/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • Điều 1. Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây ...
 • I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 • II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 • III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 • IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 234/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 234/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 234/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 234/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 234/QĐ-TTg

Đang cập nhật