Thông tư 22/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 22/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 16/02/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN, BIỂU PHÍ VÀ MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm
 • Điều 5. Phạm vi bồi thường thiệt hại
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 6. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 • Điều 7. Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm
 • Điều 8. Phí bảo hiểm
 • Điều 9. Mức trách nhiệm bảo hiểm
 • Điều 10. Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 11. Giám định thiệt hại
 • Điều 12. Loại trừ bảo hiểm
 • Điều 13. Nguyên tắc bồi thường
 • Điều 14. Hồ sơ bồi thường
 • Điều 15. Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường
 • Điều 16. Quyền của chủ xe cơ giới
 • Điều 17. Nghĩa vụ của chủ xe cơ giới
 • Điều 18. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 19. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 20. Giải quyết tranh chấp
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành

Mức trách nhiệm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe cơ giới
 
Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2016.
Tăng mức trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả

 • Số tiền đối đa phải chi trả đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn (trước đây là 70 triệu đồng/người/vụ tai nạn).
 • Số tiền tối đa chi trả đối với thiệt hại về tài sản do xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe cơ giới tương tự gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn (trước đây là 40 triệu đồng/vụ tai nạn)
 • Số tiền tối đa chi trả đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn (trước đây là 70 triệu đồng/vụ tai nạn).

Đồng thời, tăng mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự như sau:

 • Đối với xe ô tô dưới sáu chỗ ngồi không kinh doanh vận tải từ 397.000 đồng/năm lên mức 437.000 đồng/năm (tăng 40.000 đồng);
 • Xe ô tô 16 chỗ ngồi kinh doanh vận tải từ 2.545.000 đồng/năm lên 3.054.000 đồng/năm (tăng 509.000 đồng);
 • Xe ô tô 24 chỗ ngồi kinh doanh vận tải từ 3.860.000 đồng/năm lên 4.632.000 đồng/năm (tăng 772.000 đồng);
 • Xe ô tô 25 chỗ ngồi kinh doanh từ 4.011.000 đồng/năm lên mức 4.813.000 đồng/năm (tăng 802 đồng).

Giữ nguyên các mức phí đối với các loại phương tiện cơ giới còn lại ví dụ như tùy theo dung tích mà mức phí đối với xe mô tô 2 bánh từ 55.000 đồng/năm - 60.000 đồng/năm.
Phạm vi bồi thường thiệt hại bao gồm thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra và thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
Chủ xe phải gửi thông báo bằng văn bản và tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường tới doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn năm ngày từ ngày xảy ra tai nạn,.
Trong thời hạn 15 ngày từ khi nhận được hồ sơ hoặc trong 30 ngày nếu phải tiến hành xác minh hồ sơ doanh nghiệp phải thanh toán bồi thường cho chủ xe. Thời hạn yêu cầu bồi thường là một năm, kể từ ngày xảy ra tai nạn.
Thực hiện thanh toán phí bảo hiểm như sau:

 • Ngay tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm chủ xe cơ giới thanh toán 01 lần đối với phí bảo hiểm dưới 50 triệu đồng.
 • Chủ xe cơ giới thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm 01 lần đối với phí bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, phải thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Chủ xe cơ giới thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp bảo hiểm việc thanh toán phí bảo hiểm đối với mức phí bảo hiểm từ 100 triệu đồng trở lên như sau: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm thanh toán 50% tổng phí bảo hiểm và thanh toán 50% phí bảo hiểm còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Thông tư này thay thế Thông tư số 126/2008/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 151/2012/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 43/2014/TT-BTC.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2016/TT-BTC để xử lý:
 • Đang cập nhật