Thông tư 36/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 36/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 26/02/2016 Lĩnh vực: Tài nguyên, Công nghiệp, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Người nộp thuế
 • Điều 3. Đồng tiền khai, nộp thuế
 • Điều 4. Địa điểm đăng ký thuế, khai, nộp thuế
 • Điều 5. Nguyên tắc xác định giá tính thuế
 • Điều 6. Các quy định chung khác
 • Chương II HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
 • Mục 1. THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Điều 7. Đối tượng chịu thuế tài nguyên
 • Điều 8. Kỳ tính thuế tài nguyên
 • Điều 9. Xác định số thuế tài nguyên phải nộp
 • Điều 10. Xác định thuế tài nguyên tạm tính
 • Điều 11. Quyết toán thuế tài nguyên
 • Điều 12. Khai, nộp thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên
 • Mục 2. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
 • Điều 13. Thuế xuất khẩu
 • Điều 14. Miễn thuế nhập khẩu
 • Mục 3. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)
 • Điều 15. Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 16. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 17. Xác định thu nhập chịu thuế
 • Điều 18. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • Điều 19. Xác định số thuế TNDN tạm tính phải nộp
 • Điều 20. Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác,
 • Mục 4. THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN QUYỀN LỢI THAM GIA HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ
 • Điều 21. Đối tượng chịu thuế
 • Điều 22. Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • Điều 23. Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển
 • Mục 5. CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ KHÁC
 • Điều 24. Các loại thuế, phí, lệ phí khác
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành

Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 26/02/2016.

Theo đó, Thông tư 36/2016 hướng dẫn các quy định về thuế đối với các là nhà thầu tiến tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than tại Việt Nam; Thông tư này cũng áp dụng đối với các bên có quan hệ liên kết với nhà thầu tham gia trong hợp đồng dầu khí.

Tổ chức, cá nhân là các bên nhà thầu tham gia trong hợp đồng dầu khí là đối tượng nộp thuế.

Đồng tiền khai, nộp các loại thuế gồm thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí là đô la Mỹ. Nếu là dầu thô, khí thiên nhiên được bán tại thị trường Việt Nam, giá bán là đô la Mỹ thì đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam. Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên được bán và thu bằng đô la Mỹ nhưng nộp thuế bằng đồng Việt Nam đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam.

Cục Thuế địa phương nơi người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung đặt trụ sở, văn phòng điều hành là địa điểm đăng ký thuế, khai, nộp thuế.

Giá tính thuế được Thông tư 36/2016 xác định như sau: Đối với dầu thô, giá tính thuế là giá bán dầu thô tại điểm giao nhận được xác định theo giao dịch sòng phẳng. Đối với khí thiên nhiên, giá tính thuế là giá bán khí thiên nhiên tại điểm giao nhận, được xác định theo hợp đồng mua bán khí thiên nhiên.

Ngoài ra Thông tư số 36 cũng hướng dẫn thực hiện các quy định về các loại thuế sau:

 • Thuế tài nguyên.
 • Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế thu nhập từ chuyển nhượng phần quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.
 • Một số thuế, phí, lệ phí khác.

Thông tư 36/2016 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư 32/2009/TT-BTC, bãi bỏ hướng dẫn về khai thuế tài nguyên, thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, bán dầu thô, khí thiên nhiên tại Điều 24 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Kể từ ngày Thông tư 152/2015/TT-BTC có hiệu lực đến ngày 01/1/2016, việc xác định số thuế tài nguyên phải nộp đối với dầu thô, khí thiên nhiên khai thác phát sinh sẽ tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Phần V Thông tư 105/2010/TT-BTC.

Thông tư 36/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/04/2016, được áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2016 trở đi và áp dụng đối với các chuyến dầu thô, khí thiên nhiên xuất bán từ ngày 01/01/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 36/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 36/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 36/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 36/2016/TT-BTC

Đang cập nhật