Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Tiêu đề: Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 Số hiệu: 33/2007/PL-UBTVQH11 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 20/04/2007 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

 • PHÁP LỆNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nội dung thỏa thuận quốc tế
 • Điều 3 Giải thích từ ngữ
 • Điều 4 Nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
 • Điều 5 Quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
 • Điều 6. Cơ quan quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
 • Điều 7. Hình thức chấp nhận sự ràng buộc của thỏa thuận quốc tế
 • Điều 8. Ngôn ngữ của thỏa thuận quốc tế
 • Chương 2: KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ
 • MỤC 1: KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH QUỐC HỘI, CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI, CƠ QUAN GIÚP VIỆC CỦA QUỐC ...
 • Điều 9. Thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội ...
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan ...
 • MỤC 2: KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, KIỂM ...
 • Điều 11. Thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Tòa án nhân dân tối cao, Viện ...
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát ...
 • MỤC 3: KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
 • Điều 13. Thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan ...
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ...
 • MỤC 4: KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH CƠ QUAN CẤP TỈNH
 • Điều 15. Thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh
 • MỤC 5: KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA TỔ CHỨC
 • Điều 17. Thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan trung ương của tổ chức
 • Điều 18. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan trung ương của tổ chức
 • MỤC 6: HỒ SƠ LẤY Ý KIẾN VÀ HỒ SƠ TRÌNH VỀ VIỆC KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ
 • Điều 19. Hồ sơ lấy ý kiến về việc ký kết thỏa thuận quốc tế
 • Điều 20. Hồ sơ trình về việc ký kết thỏa thuận quốc tế
 • Chương 3: THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ
 • Điều 21. Hiệu lực của thỏa thuận quốc tế
 • Điều 22. Lưu trữ thỏa thuận quốc tế
 • Điều 23. Sao lục thỏa thuận quốc tế
 • Điều 24. Công bố thỏa thuận quốc tế
 • Điều 25. Tổ chức triển khai thực hiện thỏa thuận quốc tế
 • Điều 26. Sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn thỏa thuận quốc tế
 • Điều 27. Chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế
 • Chương 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, CƠ QUAN CẤP TỈNH VÀ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA TỔ ...
 • Điều 28. Trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
 • Điều 29. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức
 • Điều 30. Giám sát hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
 • Điều 31. Xử lý vi phạm
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Kinh phí ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Đang cập nhật