Thông tư 04/2016/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2016/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 04/2016/TT-BTP quy định nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 04/2016/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 03/03/2016 Lĩnh vực: Thống kê

Mục lục Thông tư 04/2016/TT-BTP quy định nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thông tin thống kê
 • Chương II CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
 • Điều 4. Thể thức báo cáo thống kê
 • Điều 5. Hình thức báo cáo thống kê
 • Điều 6. Báo cáo thống kê định kỳ
 • Điều 7. Báo cáo thống kê đột xuất
 • Điều 8. Phạm vi thống kê, trách nhiệm của đơn vị thực hiện báo cáo và nhận báo cáo
 • Điều 9. Chỉnh lý, bổ sung số liệu trong báo cáo thống kê
 • Điều 10. Trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích báo cáo thống kê của Bộ Tư pháp
 • Chương III ĐIỀU TRA THỐNG KÊ
 • Điều 11. Phạm vi điều tra thống kê và thẩm quyền quyết định điều tra thống kê
 • Điều 12. Điều tra thống kê theo kế hoạch
 • Điều 13. Điều tra thống kê đột xuất
 • Điều 14. Lập phương án điều tra thống kê
 • Điều 15. Tổ chức hoạt động điều tra thống kê
 • Chương IV PHÂN TÍCH, DỰ BÁO, CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN, SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG ...
 • Điều 16. Phân tích, dự báo; lưu giữ thông tin thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ...
 • Điều 17. Công bố phổ biến, sử dụng thông tin thống kê
 • Điều 18. Kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê của Ngành Tư pháp
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Thông tư 04/2016/TT-BTP quy định nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Theo đó, hoạt động thống kê được tiến hành trong các lĩnh vực sau: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm soát thủ tục hành chính; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Hộ tịch; Quốc tịch; Chứng thực; Lý lịch tư pháp; Nuôi con nuôi; Trợ giúp pháp lý; Đăng ký giao dịch bảo đảm; Luật sư; Công chứng; Giám định tư pháp; Bán đấu giá tài sản; Trọng tài thương mại; Pháp chế; Tương trợ tư pháp.

Hoạt động thống kê quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BTP được áp dụng đối với những đối tượng sau:

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi chung là các đơn vị thuộc Bộ);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các cấp;

- Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Phòng Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng;

- Các tổ chức bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp;

- Các tổ chức đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 04 của Bộ Tư pháp cũng xác định chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; phân tích, dự báo, công bố, phổ biến, sử dụng thông tin thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra thực hiện thống kê.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Thông tư 04/2016/TT-BTP trên phạm vi toàn quốc. Các cá nhân, cơ quan có liên quan thực hiện theo quy định của thông tư này về thống kê trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình.

Thông tư 04/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2016/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2016/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2016/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2016/TT-BTP

Đang cập nhật