Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La Số hiệu: 05/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh Ngày ban hành: 07/03/2016 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 05/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG CÁC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và ...
 • Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Định dạng của văn bản điện tử được trao đổi trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
 • Điều 4. Chuẩn trao đổi thông tin
 • Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử
 • Điều 6. Cách thức trao đổi văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành
 • Điều 7. Quy định bắt buộc trong việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành
 • Điều 8. Lưu trữ văn bản điện tử
 • Điều 9. Quy định sử dụng chữ ký số
 • Điều 10. Trường hợp phần mềm quản lý văn bản và điều hành gặp sự cố kỹ thuật
 • Chương II TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI, SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ...
 • Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành
 • Điều 12. Trách nhiệm của các cán bộ, công chức tham gia sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan quản lý, vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật