Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 10/2016/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 05/04/2016 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2016 và thay thế những quy định về ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ...
 • QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Sinh viên
 • Điều 3. Công tác sinh viên
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA SINH VIÊN
 • Điều 4. Nhiệm vụ của sinh viên
 • Điều 5. Quyền của sinh viên
 • Điều 6. Các hành vi sinh viên không được làm
 • Chương III KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN
 • Điều 7. Nội dung, hình thức khen thưởng
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng
 • Điều 9. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật
 • Điều 11. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật
 • Điều 12. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên
 • Điều 13. Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật
 • Chương IV NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
 • Điều 14. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền
 • Điều 15. Công tác quản lý sinh viên
 • Điều 16. Hỗ trợ và dịch vụ sinh viên
 • Chương V HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ
 • Điều 17. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên
 • Điều 18. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học
 • Điều 19. Các đơn vị, cá nhân phụ trách công tác sinh viên
 • Điều 20. Lớp sinh viên
 • Điều 21. Lớp học phần
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học
 • Điều 23. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 05/4/2016.

Quy chế ban hành kèm Thông tư 10 áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó quy định cụ thể những vấn đề sau:

- Các nhiệm vụ và quyền của sinh viên, các hành vi sinh viên không được làm.

- Nội dung, hình thức, trình tự thủ tục khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

- Nội dung công tác sinh viên như: tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý sinh viên; hỗ trợ và dịch vụ sinh viên.

- Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên.

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/5/2016 thay thế những quy định về sinh viên và công tác sinh viên tại Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT để xử lý:
 • Đang cập nhật