Thông tư 08/2016/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2016/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 08/2016/TT-BCT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương Số hiệu: 08/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 29/06/2016 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 08/2016/TT-BCT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 4. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 5. Kiểm soát thủ tục hành chính trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 6. Kiểm soát ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện và Điều kiện đầu tư kinh doanh
 • Chương II ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • Mục 1. ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI DO CHÍNH PHỦ ...
 • Điều 7. Kế hoạch đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết
 • Điều 9. Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết
 • Điều 10. Thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết
 • Điều 11. Thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết
 • Điều 12. Trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết
 • Mục 2. ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG ...
 • Điều 13. Đề nghị xây dựng nghị định quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 của Luật
 • Điều 14. Đề nghị xây dựng nghị định quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Luật, quyết định của Thủ tướng Chính ...
 • Chương III CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ
 • Điều 15. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ
 • Điều 16. Chuẩn bị Chương trình
 • Điều 17. Thẩm tra đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 18. Ban hành Chương trình
 • Điều 19. Thực hiện Chương trình
 • Điều 20. Điều chỉnh, bổ sung Chương trình
 • Chương IV SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • Điều 21. Soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định
 • Điều 22. Soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư/thông tư liên tịch
 • Điều 23. Lấy ý kiến trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 24. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 25. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
 • Chương V THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • Điều 26. Gửi hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để Vụ Pháp chế thẩm định
 • Điều 27. Hồ sơ gửi Vụ Pháp chế thẩm định
 • Điều 28. Tiếp nhận hồ sơ gửi thẩm định
 • Điều 29. Tổ chức việc thẩm định
 • Điều 30. Nội dung thẩm định
 • Điều 31. Cuộc họp thẩm định
 • Điều 32. Báo cáo thẩm định
 • Chương VI TRÌNH, BAN HÀNH, CÔNG BỐ, DỊCH, HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • Điều 33. Lấy ý kiến Lãnh đạo Bộ về dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 34. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 35. Cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí
 • Điều 36. Công bố Điều kiện đầu tư kinh doanh và Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
 • Điều 37. Trình ký ban hành thông tư/thông tư liên tịch
 • Điều 38. Phát hành, đăng Công báo, đăng tải và đưa tin đối với thông tư/thông tư liên tịch
 • Điều 39. Công bố thủ tục hành chính
 • Điều 40. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 41. Dịch văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 42. Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 43. Đảm bảo nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp ...
 • Điều 44. Kinh phí hỗ trợ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 45. Đánh giá công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 46. Khen thưởng
 • Điều 47. Xử lý trách nhiệm
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 48. Điều Khoản tham chiếu
 • Điều 49. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNG NĂM CỦA BỘ
 • PHỤ LỤC 2 MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • PHỤ LỤC 3 MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 4 MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN LÃNH ĐẠO BỘ
 • PHỤ LỤC 5 MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN XÂY DỰNG THÔNG CÁO BÁO CHÍ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2016/TT-BCT để xử lý:
 • Hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành thông tư/thông tư liên tịch gồm những gì?

  Thành phần hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành thông tư/thông tư liên tịch được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên khoa Luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Công Thương, tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành thông tư/thông tư liên tịch gồm những gì? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  

  Minh Tiến (0906****)

 • Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương gồm những nội dung nào?

  Nội dung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên khoa Luật dân sự trường Đại học Luật TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Công Thương, tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương gồm những nội dung nào? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

  MInh Hòa (hoa***@gmail.com)

 • Hồ sơ Bộ Công Thương gửi Vụ Pháp chế thẩm định dự thảo thông tư/thông tư liên tịch gồm những gì?

  Hồ sơ Bộ Công Thương gửi Vụ Pháp chế thẩm định thông tư/thông tư liên tịch được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên khoa Luật, trường Đại học Mở TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Công Thương, tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, hồ sơ Bộ Công Thương gửi Vụ Pháp chế thẩm định dự thảo thông tư/thông tư liên tịch gồm những gì? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

  Thùy Dương (duong***@gmail.com)

 • Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương được tổ chức thẩm định ra sao?

  Việc tổ chức thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên khoa Luật kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Công Thương, tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương được tổ chức thẩm định ra sao? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

  Thành Đạt (dat***@gmail.com)

 • Xem tất cả >>>

Tin tức về Thông tư 08/2016/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2016/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 08/2016/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2016/TT-BCT

Đang cập nhật