Thông tư 61/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 61/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 61/2016/TT-BTC Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 61/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 11/04/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 61/2016/TT-BTC Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ KHOẢN LỢI NHUẬN, CỔ TỨC ĐƯỢC CHIA CHO PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THU VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI SAU KHI TRÍCH LẬP CÁC QUỸ CỦA ...
 • Điều 3. Đối tượng nộp vào ngân sách nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ
 • Điều 4. Xác định lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà nước
 • Điều 5. Khai, nộp ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ
 • Điều 6. Phân chia ngân sách nhà nước
 • Điều 7. Xử lý vi phạm đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập ...
 • Chương III THU VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỔ TỨC VÀ LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA CHO PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI ...
 • Điều 8. Cổ tức và lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách nhà nước quy định tại Chương này bao gồm:
 • Điều 9. Khai, nộp ngân sách nhà nước đối với cổ tức, lợi nhuận được chia
 • Điều 10. Phân chia ngân sách nhà nước
 • Điều 11. Xử lý vi phạm đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia và chậm nộp cổ ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số: 01/QT-LNCL TỜ KHAI QUYẾT TOÁN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI SAU KHI TRÍCH LẬP CÁC QUỸ PHẢI NỘP NGÂN ...
 • Mẫu số: 01/CTLNĐC TỜ KHAI CỔ TỨC, LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA CHO PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG ...

Thông tư 61/2016/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 11/4/2016.

Theo đó, quy định chi tiết những vấn đề sau:

- Việc thu, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ được thực hiện với:

+ Công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế nhà nước;

+ Công ty mẹ của các Tổng công ty nhà nước;

+ Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ.

- Thu, nộp cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước tại các công ty có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu đối với loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/5/2016 và áp dụng cho niên độ từ năm 2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 61/2016/TT-BTC để xử lý: