Quyết định 19/2016/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 19/2016/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 19/2016/QĐ-TTg Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 19/2016/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 06/05/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 19/2016/QĐ-TTg Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT Đ BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2016 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ trưởng, Thủ trưởng ...
 • QUY CHẾ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động
 • Chương II TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ...
 • Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
 • Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống ...
 • Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công ...
 • Chương III NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
 • Điều 6. Nội dung phối hợp
 • Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp
 • Điều 8. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Sơ kết, tổng kết; báo cáo và khen thưởng, kỷ luật
 • Điều 10. Điều khoản thi hành

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2016/QĐ-TTg Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo đó, các cơ quan đơn vị thực hiện phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có trách nhiệm:

 1. Thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã ký kết.
 2. Báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì về tình hình thực nhiệm theo nhiệm vụ của mình.
 3. Phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp thì phải hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 4. Tham dự các phiên họp và chuẩn bị các tài liệu cần thiết theo yêu cầu.
 5. Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đảm bảo khách quan, hợp pháp.

Quyết định 19/2016/QĐ-TTg được ban hành ngày 06/5/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 19/2016/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 19/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 19/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 19/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 19/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật