Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 09/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám Ngày ban hành: 01/06/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ VÀ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Danh mục động vật thuộc diện phải kiểm soát giết mổ; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm ...
 • Điều 4. Yêu cầu đối với động vật đưa vào giết mổ
 • Chương II QUY TRÌNH KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN
 • Mục 1. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT GIẾT MỔ CÁC LOẠI GIA SÚC NUÔI
 • Điều 5. Kiểm tra trước giết mổ
 • Điều 6. Kiểm tra sau giết mổ các loại gia súc nuôi
 • Mục 2. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT GIẾT MỔ CÁC LOẠI GIA CẦM NUÔI
 • Điều 7. Kiểm tra trước giết mổ
 • Điều 8. Kiểm tra sau giết mổ các loại gia cầm nuôi
 • Mục 3. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT GIẾT MỔ CÁC LOẠI ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN KHÁC DÙNG LÀM THỰC PHẨM
 • Điều 9. Quy trình kiểm soát giết mổ các loại động vật trên cạn khác dùng làm thực phẩm
 • Mục 4. XỬ LÝ ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT KHÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU VỆ SINH THÚ Y
 • Điều 10. Nguyên tắc xử lý đối với động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y
 • Điều 11. Quy trình xử lý động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y
 • Điều 12. Quy định về xử lý đối với động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y tại cơ sở giết mổ
 • Điều 13. Quy định về xử lý đối với sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ DẤU KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, TEM VỆ SINH THÚ Y
 • Mục 1. MẪU DẤU KIỂM SOÁT GIẾT MỔ SỬ DỤNG TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT XUẤT KHẨU
 • Điều 14. Mẫu dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt gia súc để xuất khẩu
 • Điều 15. Mẫu dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt gia cầm để xuất khẩu
 • Điều 16. Mẫu dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt gia súc để tiêu thụ nội địa
 • Điều 17. Mẫu dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt gia cầm để tiêu thụ nội địa
 • Điều 18. Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia súc phải xử lý vệ sinh thú y
 • Điều 19. Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia cầm phải xử lý vệ sinh thú y
 • Điều 20. Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia súc phải tiêu huỷ
 • Điều 21. Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia cầm phải tiêu huỷ
 • Mục 2. MẪU DẤU KIỂM SOÁT GIẾT MỔ SỬ DỤNG TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ TIÊU THỤ NỘI ĐỊA
 • Điều 22. Mẫu dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt gia súc để tiêu thụ nội địa
 • Điều 23. Mẫu dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt gia cầm để tiêu thụ nội địa
 • Điều 24. Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia súc phải xử lý vệ sinh thú y
 • Điều 25. Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia cầm phải xử lý vệ sinh thú y
 • Điều 26. Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia súc phải tiêu huỷ
 • Điều 27. Mẫu dấu dùng để đóng trên thân thịt gia cầm phải tiêu huỷ
 • Mục 3. MẪU TEM VỆ SINH THÚ Y
 • Điều 28. Mẫu tem vệ sinh thú y dùng cho cơ sở giết mổ động vật xuất khẩu và cơ sở vừa có xuất khẩu và ...
 • Điều 29. Mẫu tem vệ sinh thú y dùng cho sản phẩm động vật để tiêu thụ nội địa (bao gồm sản phẩm động ...
 • Điều 30. Quy định sử dụng Tem vệ sinh thú y
 • Mục 4. QUY ĐỊNH VỀ DẤU KIỂM SOÁT GIẾT MỔ VÀ VỊ TRÍ ĐÓNG DẤU
 • Điều 31. Quy định về dấu kiểm soát giết mổ
 • Điều 32. Vị trí đóng dấu kiểm soát giết mổ
 • Điều 33. Quy định về đánh dấu kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y
 • Điều 34. Đóng dấu kiểm soát giết mổ đối với thân thịt không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y
 • Điều 35. Quy định về mã số của các cơ sở giết mổ
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y
 • Điều 36. Nguyên tắc kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở
 • Điều 37. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (sau đây gọi ...
 • Điều 38. Nội dung, phương pháp và tần suất kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở
 • Điều 39. Kiểm tra yêu cầu vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi
 • Điều 40. Kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật sử dụng ...
 • Chương TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 41. Trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y
 • Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 43. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 44. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 45. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật