Nghị định 05/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 05/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ Số hiệu: 05/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 22/01/2019 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ
 • Điều 5. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ
 • Điều 6. Các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ
 • Điều 7. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1: CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Điều 8. Công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước
 • Điều 9. Công tác kiểm toán nội bộ đối với đơn vị sự nghiệp công lập
 • Điều 10. Công tác kiểm toán nội bộ đối với các doanh nghiệp
 • Điều 11. Tiêu chuẩn của người làm công tác kiểm toán nội bộ
 • Điều 12. Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ
 • Điều 13. Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ
 • Điều 14. Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm
 • Điều 15. Thực hiện kế hoạch kiểm toán
 • Điều 16. Báo cáo kiểm toán
 • Điều 17. Báo cáo đột xuất và tham vấn chuyên môn
 • Điều 18. Lưu hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ
 • Điều 19. Đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ
 • Mục 2: NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KIỂM TOÁN ...
 • Điều 20. Nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ
 • Điều 21. Trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ
 • Điều 22. Quyền hạn của bộ phận kiểm toán nội bộ
 • Điều 23. Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ
 • Điều 24. Trách nhiệm và quyền hạn của người phụ trách kiểm toán nội bộ
 • Mục 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Điều 25. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, ...
 • Điều 26. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty
 • Điều 27. Trách nhiệm của Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp
 • Điều 28. Trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị được kiểm toán
 • Mục 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Điều 29. Quản lý nhà nước về kiểm toán nội bộ
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 05/2019/NĐ-CP để xử lý: