Nghị định 05/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 05/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ Số hiệu: 05/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 22/01/2019 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ
 • Điều 5. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ
 • Điều 6. Các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ
 • Điều 7. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1: CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Điều 8. Công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước
 • Điều 9. Công tác kiểm toán nội bộ đối với đơn vị sự nghiệp công lập
 • Điều 10. Công tác kiểm toán nội bộ đối với các doanh nghiệp
 • Điều 11. Tiêu chuẩn của người làm công tác kiểm toán nội bộ
 • Điều 12. Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ
 • Điều 13. Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ
 • Điều 14. Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm
 • Điều 15. Thực hiện kế hoạch kiểm toán
 • Điều 16. Báo cáo kiểm toán
 • Điều 17. Báo cáo đột xuất và tham vấn chuyên môn
 • Điều 18. Lưu hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ
 • Điều 19. Đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ
 • Mục 2: NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KIỂM TOÁN ...
 • Điều 20. Nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ
 • Điều 21. Trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ
 • Điều 22. Quyền hạn của bộ phận kiểm toán nội bộ
 • Điều 23. Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ
 • Điều 24. Trách nhiệm và quyền hạn của người phụ trách kiểm toán nội bộ
 • Mục 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Điều 25. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, ...
 • Điều 26. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty
 • Điều 27. Trách nhiệm của Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp
 • Điều 28. Trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị được kiểm toán
 • Mục 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Điều 29. Quản lý nhà nước về kiểm toán nội bộ
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ.

 

Theo đó, việc kiểm toán nội bộ được quy định áp dụng bắt buộc đối với các đối tượng sau đây:

 • Công ty niêm yết;

 • Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

 • Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Các doanh nghiệp khác được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Các doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/4/2019, các đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

Chi tiết xem tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/4/2019.