Nghị định 65/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 65/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe Số hiệu: 65/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SÁT HẠCH LÁI XE
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
 • Chương II ĐIỀU KIỆN KINH DOANH, CẤP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ
 • Điều 5. Điều kiện chung của cơ sở đào tạo lái xe ô tô
 • Điều 6. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật
 • Điều 7. Điều kiện về giáo viên dạy lái xe ô tô
 • Điều 8. Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy ...
 • Điều 9. Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
 • Điều 10. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
 • Điều 11. Giấy phép xe tập lái và thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái
 • Điều 12. Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái
 • Điều 13. Giấy phép đào tạo lái xe ô tô và thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
 • Điều 14. Thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
 • Điều 15. Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô
 • Điều 16. Thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô
 • Chương III ĐIỀU KIỆN KINH DOANH, CẤP VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN ...
 • Điều 17. Điều kiện chung của trung tâm sát hạch lái xe
 • Điều 18. Điều kiện về cơ sở vật chất
 • Điều 19. Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
 • Điều 20. Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2
 • Điều 21. Thủ tục cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động
 • Điều 22. Thủ tục cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
 • Điều 23. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
 • Điều 24. Thu hồi giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 26. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 27. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
 • PHỤ LỤC II MẪU BIỂN XE TẬP LÁI
 • PHỤ LỤC III MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE
 • PHỤ LỤC IV MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE
 • PHỤ LỤC V MẪU DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH ...
 • PHỤ LỤC VI MẪU DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI ...
 • PHỤ LỤC VII MẪU GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI
 • PHỤ LỤC VIII MẪU DANH SÁCH XE ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÁP XE TẬP LÁI
 • PHỤ LỤC IX MẪU GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ
 • PHỤ LỤC X MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE
 • PHỤ LỤC XI MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE
 • PHỤ LỤC XII MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TRUMG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 65/2016/NĐ-CP để xử lý: