Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu Số hiệu: 99/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu
 • Điều 5. Điều kiện sử dụng con dấu
 • Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. CON DẤU CÓ HÌNH QUỐC HUY, CON DẤU CÓ HÌNH BIỂU TƯỢNG, CON DẤU KHÔNG CÓ HÌNH BIỂU TƯỢNG
 • Điều 7. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu có hình Quốc huy
 • Điều 8. Cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc con dấu không có hình biểu tượng
 • Mục 2. CON DẤU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Điều 9. Con dấu cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài
 • Điều 10. Con dấu tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao
 • Mục 3. ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU; THU HỒI, HỦY CON DẤU VÀ HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CON DẤU
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục nộp, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
 • Điều 12. Cơ quan đăng ký mẫu con dấu
 • Điều 13. Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới
 • Điều 14. Hồ sơ đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
 • Điều 15. Hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu
 • Điều 16. Hồ sơ đề nghị đăng ký thêm con dấu
 • Điều 17. Hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
 • Điều 18. Giao nộp, thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký mẫu con dấu
 • Điều 21. Trách nhiệm của các bộ có liên quan
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc ...
 • Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng con dấu
 • Điều 25. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 28. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU
 • Mẫu số 02 GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI CON DẤU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 99/2016/NĐ-CP để xử lý: