Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 27/2016/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân Ngày ban hành: 01/09/2016 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động

Mục lục Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY TRÁCH ...
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng
 • Mục 2. CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CHUYÊN TRÁCH
 • Điều 4. Chuyển xếp lương
 • Điều 5. Nâng bậc lương
 • Điều 6. Xếp hạng công ty để xếp lương
 • Điều 7. Xếp lại hạng công ty
 • Điều 8. Chuyển xếp lương khi hạng công ty thay đổi
 • Mục 3. XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO KẾ HOẠCH
 • Điều 9. Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách
 • Điều 10. Mức tiền lương bình quân kế hoạch
 • Điều 11. Mức tiền lương bình quân kế hoạch đối với trường hợp đặc thù
 • Điều 12. Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý công ty không chuyên trách
 • Điều 13. Yếu tố khách quan để xác định tiền lương, thù lao
 • Điều 14. Tạm ứng tiền lương, thù lao
 • Mục 4. XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN, QUỸ TIỀN THƯỞNG VÀ TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG
 • Điều 15. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách
 • Điều 16. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty không chuyên trách
 • Điều 17. Quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty
 • Điều 18. Trả lương, thù lao, tiền thưởng
 • Điều 19. Trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên
 • Mục 5. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Trách nhiệm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
 • Điều 21. Trách nhiệm của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên
 • Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu
 • Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Mục 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành
 • Biểu mẫu số 1 BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH NĂM ...
 • Biểu mẫu số 2 BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN (1) NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH NĂM ….. CỦA ...
 • Biểu mẫu số 3 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ NĂM ……… ...
 • Biểu mẫu số 4 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH

Án lệ về Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật