Quyết định 868/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 868/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 868/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số hiệu: 868/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 08/06/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Quyết định 868/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1788/QĐ-BHXH ngày ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Các cụm từ rút gọn và giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 4. Tiếp nhận đơn
 • Điều 5. Phân loại đơn
 • Chương II TIẾP CÔNG DÂN
 • Mục 1. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ TRÁCH NHIỆM TIẾP CÔNG DÂN
 • Điều 6. Địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân
 • Điều 7. Thời gian tiếp công dân
 • Điều 8. Trách nhiệm của Thủ trưởng BHXH các cấp trong việc tiếp công dân
 • Điều 9. Tiêu chuẩn, trách nhiệm của người làm nhiệm vụ tiếp công dân
 • Điều 10. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân
 • Mục 2. TRÌNH TỰ TIẾP CÔNG DÂN
 • Điều 11. Xác định nhân thân của công dân
 • Điều 12. Nghe, ghi chép nội dung trình bày của công dân
 • Điều 13. Xử lý nội dung đơn của công dân
 • Điều 14. Vào số tiếp công dân, nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính để quản lý, theo dõi
 • Điều 15. Thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
 • Chương III GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • Mục 1. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • Điều 16. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính
 • Điều 17. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về BHXH
 • Điều 18. Trách nhiệm giúp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 • Điều 19. Trách nhiệm phối hợp giải quyết khiếu nại
 • Mục 2. XỬ LÝ KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
 • Điều 20. Đơn khiếu nại không thụ lý giải quyết
 • Điều 21. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết
 • Điều 22. Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết
 • Điều 23. Xử lý đơn rút khiếu nại
 • Mục 3. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • Điều 24. Thụ lý đơn khiếu nại
 • Điều 25. Xác minh nội dung khiếu nại
 • Điều 26. Tổ chức đối thoại
 • Điều 27. Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại
 • Điều 28. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại
 • Điều 29. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại
 • Điều 30. Hồ sơ giải quyết khiếu nại
 • Điều 31. Thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại
 • Chương IV GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • Mục 1. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • Điều 32. Thẩm quyền giải quyết tố cáo
 • Điều 33. Trách nhiệm giúp người có thẩm quyền giải quyết tố cáo
 • Điều 34. Trách nhiệm phối hợp giải quyết tố cáo
 • Mục 2. XỬ LÝ TỐ CÁO
 • Điều 35. Đơn tố cáo không thụ lý giải quyết
 • Điều 36. Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết
 • Điều 37. Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết
 • Điều 38. Xử lý đơn tố cáo trong một số trường hợp khác
 • Mục 3. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • Điều 39. Ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo
 • Điều 40. Xác minh nội dung tố cáo
 • Điều 41. Thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo
 • Điều 42. Kết luận nội dung tố cáo
 • Điều 43. Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo
 • Điều 44. Gửi và công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo
 • Điều 45. Giải quyết vụ việc tố cáo tiếp và giải quyết lại tố cáo
 • Điều 46. Hồ sơ giải quyết tố cáo
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 47. Theo dõi, quản lý đơn và tiếp công dân
 • Điều 48. Chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn
 • Điều 49. Khen thưởng và kỷ luật
 • Điều 50. Chế độ báo cáo
 • Mẫu số: 01/KNTC GIẤY BIÊN NHẬN Về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng
 • Mẫu số: 02/TCD THÔNG BÁO Về việc từ chối tiếp công dân
 • Mẫu số: 03/STD SỔ TIẾP CÔNG DÂN NĂM ……
 • Mẫu số: 04/KNTC PHIẾU ĐỀ XUẤT XỬ LÝ ĐƠN
 • Mẫu số: 05/KN THÔNG BÁO V/v khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết
 • Mẫu số: 06/KNTC V/v chuyển đơn
 • Mẫu số: 07/KN V/v hướng dẫn gửi đơn
 • Mẫu số: 08/KN V/v hướng dẫn gửi đơn
 • Mẫu số: 09/KN V/v trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền
 • Mẫu số: 10/KN QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại
 • Mẫu số: 11/KNTC THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (tố cáo) ……….
 • Mẫu số: 12/KNTC THÔNG BÁO V/v không thụ lý giải quyết khiếu nại (hoặc tố cáo)
 • Mẫu số: 13/KN QUYẾT ĐỊNH Về việc xác minh nội dung khiếu nại
 • Mẫu số: 14/KNTC BIÊN BẢN LÀM VIỆC
 • Mẫu số: 15/KNTC V/v cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng
 • Mẫu số: 16/KNTC V/v trưng cầu giám định
 • Mẫu số: 17/KN BÁO CÁO Kết quả xác minh nội dung khiếu nại
 • Mẫu số: 18/KN THÔNG BÁO V/v tổ chức đối thoại
 • Mẫu số: 19/KN BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI
 • Mẫu số: 20/KN QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ……………………..
 • Mẫu số: 21/KN QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ………………………
 • Mẫu số: 22/TC V/v chuyển đơn tố cáo …….
 • Mẫu số: 23/TC QUYẾT ĐỊNH Về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo
 • Mẫu số: 24/TC BÁO CÁO CỦA ĐOÀN/TỔ XÁC MINH Về kết quả xác minh nội dung tố cáo
 • Mẫu số: 25/TC KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với …………………….......................………..
 • Mẫu số: 26/TC THÔNG BÁO Kết quả giải quyết tố cáo
 • Mẫu số: 27/TC THÔNG BÁO Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp
 • Mẫu số: 28/SĐT SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN NĂM ……
 • Mẫu số: 29/BC BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN VÀ TIẾP CÔNG DÂN Tháng (Quý)……. Năm…………..

Trình tự tiếp công dân trải qua các bước sau:

 1. Xác định nhân thân của công dân: đề nghị công dân giới thiệu họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có);
 2. Nghe, ghi chép nội dung trình bày của công dân;
 3. Xử lý nội dung đơn của công dân, tùy từng trường hợp đơn thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền giải quyết, người tiếp công dân mà có cách xử lý cụ thể;
 4. Vào số tiếp công dân, nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính để quản lý, theo dõi;
 5. Thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Quyết định 868/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 868/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 868/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 868/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 868/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 868/QĐ-BHXH

Đang cập nhật