Thông tư 46/2016/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 46/2016/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 46/2016/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc Ngày ban hành: 27/12/2016 Lĩnh vực: Tài nguyên, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Thông tư 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Giải thích từ ngữ
  • Điều 3. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
  • Điều 4. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
  • Điều 5. Sử dụng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
  • Điều 6. Điều khoản thi hành
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 46/2016/TT-BTNMT để xử lý: