Công văn 194/BKHCN-KHTH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 194/BKHCN-KHTH

Tiêu đề: Công văn 194/BKHCN-KHTH năm 2016 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 194/BKHCN-KHTH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Khánh Ngày ban hành: 19/01/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Công văn 194/BKHCN-KHTH năm 2016 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH"CN GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ NĂM 2016
 • B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH"CN NĂM 2017
 • Phụ lục 1 Biểu TK1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
 • Phụ lục 1 Biểu TK2 THỐNG KÊ NHÂN LỰC VÀ TỔ CHỨC KH&CN
 • Phụ lục 1 Biểu TK3 BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN GIAI ĐOẠN 2015 ...
 • Phụ lục 2 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG ...
 • Phụ lục 3 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ, TỈNH NĂM 2017
 • Phụ lục 4 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KH&CN NĂM 2017
 • Phụ lục 5 DỰ KIẾN KINH PHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017
 • Phụ lục 6 DỰ KIẾN KINH PHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017
 • Phụ lục 8 DANH MỤC
 • Phụ lục 9 BẢNG THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU ĐỂ TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG ...
 • Phụ lục 10 TỔNG HỢP NHÂN LỰC LÀM VIỆC TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM
 • Phụ lục 11 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 194/BKHCN-KHTH để xử lý:

Tin tức về Công văn 194/BKHCN-KHTH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 194/BKHCN-KHTH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 194/BKHCN-KHTH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 194/BKHCN-KHTH

Đang cập nhật