Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 92/2016/TTLT-BTC-NHNN Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng, Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 27/06/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU KHO BẠC QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích thuật ngữ
 • Điều 4. Chủ thể phát hành
 • Điều 5. Điều khoản và điều kiện tín phiếu
 • Điều 6. Lãi suất phát hành tín phiếu
 • Chương 2 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU
 • Mục 1. PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU QUA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 7. Lịch biểu phát hành tín phiếu
 • Điều 8. Đối tượng tham gia đấu thầu tín phiếu
 • Điều 9. Hình thức và phương thức xác định kết quả đấu thầu
 • Điều 10. Nguyên tắc tổ chức đấu thầu
 • Điều 11. Quy trình, thủ tục tổ chức đấu thầu
 • Điều 12. Xác định kết quả đấu thầu
 • Điều 13. Phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu
 • Điều 14. Thanh toán tiền mua tín phiếu
 • Điều 15. Lãi chậm thanh toán tiền mua tín phiếu
 • Mục 2. PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU TRỰC TIẾP CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 • Điều 16. Phát hành tín phiếu trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Chương 3 ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH TÍN PHIẾU
 • Điều 17. Đăng ký và lưu ký tín phiếu
 • Điều 18. Niêm yết và giao dịch tín phiếu
 • Chương 4 THANH TOÁN TÍN PHIẾU,
 • Điều 19. Thanh toán tín phiếu khi đến hạn
 • Điều 20. Phí tổ chức phát hành, thanh toán tín phiếu
 • Chương 5 HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
 • Điều 21. Hạch toán kế toán
 • Điều 22. Báo cáo kết quả phát hành
 • Điều 23. Báo cáo tình hình phát hành và thanh toán tín phiếu
 • Điều 24. Báo cáo của thành viên đấu thầu
 • Điều 25. Công bố thông tin
 • Chương 6 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
 • Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 27. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 28. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước
 • Điều 29. Trách nhiệm của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 30. Trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 • Điều 31. Trách nhiệm của Sở Giao dịch Chứng khoán
 • Điều 32. Trách nhiệm của Ban đấu thầu tín phiếu
 • Chương 7 HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • PHỤ LỤC 2 XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT TRÚNG THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC KHI PHÁT HÀNH THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU
 • PHỤ LỤC 3 MẪU HỢP ĐỒNG BÁN TÍN PHIẾU KHO BẠC TRỰC TIẾP CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Quy trình, thủ tục tổ chức đấu thầu tín phiếu được phát hành qua sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước:

 1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu thầu tín phiếu, Kho bạc Nhà nước gửi thông báo phát hành tín phiếu cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
 2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc trước ngyà tổ chức đấu thầu tín phiếu, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước gửi thông báo phát hành tín phiếu tới toàn bộ thành viên đấu thầu và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử.
 3. Chậm nhất vào 10h30' ngày tổ chức đấu thầu tín phiếu, các thành viên đấu thầu gửi Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông tin dự thầu theo quy trình và mẫu đăng ký dự thầu.
 4. Chậm nhất 15' sau thời gian đăng ký dự thầu cuối cùng, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mở thầu, tổng hợp thông tin dự thầu và gửi cho Kho bạc Nhà nước.
 5. Căn cứ vào thông tin dự thầu tổng hợp, Kho bạc Nhà nước xác định mức lãi suất phát hành đối với mỗi mã tín phiếu gọi thầu và thông báo cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 11h30' ngày tổ chức phát hành để Sở Giao dịch Ngân hành Nhà nước xác định kết quả đấu thầu tín phiếu.
 6. Kết thúc phiên đấu thầu tín phiếu, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo kết quả đấu thầu cho thành viên đấu thầu bằng dữ liệu điện tử thông qua hệ thống đấu thầu tín phiếu điện tử.
 7. Kết thức phiên đấu thầu tín phiếu, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo chi tiết kết quả phát hành gồm kết quả đấu thầu và kết quả phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu.

Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN

Đang cập nhật