Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 07/2016/TTLT-BTP-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng, Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 10/06/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Thi hành án

Mục lục Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THI HÀNH ÁN
 • Điều 1. Đối tượng được bảo đảm tài chính để thi hành án
 • Điều 2. Điều kiện bảo đảm tài chính để thi hành án
 • Điều 3. Thành lập Hội đồng xác định người có lỗi và trách nhiệm hoàn trả của người có lỗi gây ra thiệt ...
 • Điều 4. Phạm vi bảo đảm tài chính để thi hành án
 • Điều 5. Xác định nghĩa vụ phải thi hành án
 • Điều 6. Mức bảo đảm tài chính để thi hành án
 • Điều 7. Nguồn kinh phí ngân sách bảo đảm tài chính để thi hành án
 • Điều 8. Thủ tục thực hiện bảo đảm tài chính để thi hành án
 • Điều 9. Thanh toán tiền thi hành án
 • Điều 10. Chi phí thẩm định giá
 • Điều 11. Thủ tục hoàn trả các khoản bảo đảm tài chính để thi hành án vào ngân sách nhà nước
 • Điều 12. Thực hiện việc hoàn trả
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với việc hoàn trả của người có lỗi gây ra thiệt hại trong ...
 • Điều 14. Lập dự toán, quyết toán tiền bảo đảm tài chính để thi hành án
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành

Đối tượng được bảo đảm tài chính để thi hành án.

Đối tượng được bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án:

 • Cơ quan nhà nước;
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp;
 • Đơn vị sự nghiệp do cơ quan nhà nước thành lập, được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động;
 • Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động.

Đối với các đối tượng trên khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi thì thực hiện như sau:

 • Trường hợp hợp nhất, sáp nhập thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Nếu tổ chức mới thuộc các đối tượng trên thì ngân sách nhà nước bảo đảm tài chính để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
 • Trường hợp chia, tách thì cơ quan ra quyết định chia, tách phải xác định rõ tổ chức thực hiện nghãi vụ thi hành án theo quyết định chia, tác. Trường hợp quyết định chia, tách không quy định nghĩa vụ của các tổ chức mới thì sau khi chia, tách các tổ chức mới có trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ thi hành án của tổ chức bị chia, tách. Nếu các tổ chức mới thuộc các đối tượng trên thì ngân sách nhà nước bảo đảm tài chính để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
 • Trường hợp giải thể, chuyển đổi thì cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giải thể, chuyển đổi có trách nhiệm xác định rõ tổ chức tiếp nhận nghĩa vụ thi hành án. Trường hợp quyền, nghĩa vụ thi hành án của tổ chức bị giải thể, chuyển đổi được chuyển giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC

Đang cập nhật