Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 20/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 27/06/2016 Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011 ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục ...
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 quy định về quản lý khai thác ...
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 quy ...
 • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11 ...
 • Điều 5. Bãi bỏ Khoản 11 Mục II của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 về việc hướng dẫn thực ...
 • Điều 6. Bãi bỏ một số Điều của Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ...
 • Điều 7. Điều Khoản thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Phụ lục 01: Mẫu đề nghị giao rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân
 • Phụ lục 02: Mẫu đề nghị thuê rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân
 • Phụ lục 03: Mẫu Kế hoạch sử dụng rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân
 • Phụ lục 04: Mẫu đề nghị giao rừng dùng cho cộng đồng dân cư thôn
 • Phụ lục 05: Mẫu đề nghị giao rừng, cho thuê rừng dùng cho tổ chức
 • Phụ lục 06 : Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì Mục đích thương mại
 • Phụ lục 07: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì Mục đích thương mại
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật