Nghị định 05/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 05/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam Số hiệu: 05/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 16/01/2017 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ VÙNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Phân loại và xác định tài sản chìm đắm gây nguy hiểm
 • Điều 5. Nghĩa vụ tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm
 • Điều 6. Mất quyền sở hữu đối với tài sản chìm đắm
 • Chương II XỬ LÝ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM
 • Điều 7. Thông tin về tài sản chìm đắm
 • Điều 8. Thông báo cho chủ sở hữu tài sản chìm đắm
 • Điều 9. Thời hạn trình phương án và tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm
 • Điều 10. Trách nhiệm lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm
 • Điều 11. Nội dung phương án trục vớt tài sản chìm đắm
 • Điều 12. Thẩm quyền phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trục vớt
 • Điều 13. Thủ tục phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện trục vớt tài sản chìm đắm
 • Điều 15. Chuyển giao tài sản chìm đắm là di sản văn hóa dưới nước hoặc thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ...
 • Điều 16. Biên bản giao nhận tài sản chìm đắm
 • Điều 17. Tiếp nhận và bảo quản tài sản chìm đắm
 • Điều 18. Tiêu hủy tài sản chìm đắm
 • Điều 19. Bán tài sản chìm đắm thuộc sở hữu nhà nước
 • Điều 20. Thành lập Hội đồng định giá, xác định giá trị tài sản chìm đắm
 • Điều 21. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá
 • Điều 22. Sử dụng giá trị tài sản do Hội đồng định giá xác định
 • Điều 23. Chi phí xử lý tài sản chìm đắm
 • Điều 24. Thanh toán chi phí xử lý tài sản chìm đắm do cơ quan có thẩm quyền tổ chức trục vớt
 • Điều 25. Thanh toán chi phí xử lý tài sản chìm đắm bằng hiện vật
 • Điều 26. Quản lý nguồn thu từ xử lý tài sản chìm đắm
 • Điều 27. Chi thưởng, thủ tục chi thưởng cho việc phát hiện tài sản chìm đắm
 • Điều 28. Xử lý tài sản chìm đắm thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 31. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC MẪU CÁC VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM
 • Mẫu số 01 THÔNG BÁO Về việc tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm
 • Mẫu số 02 TỜ KHAI Phê duyệt Phương án trục vớt tài sản chìm đắm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 05/2017/NĐ-CP để xử lý: