Thông tư 99/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 99/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 99/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 29/06/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Điều 4. Kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Điều 5. Cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Điều 6. Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Điều 7. Áp dụng biện pháp nghiệp vụ hải quan đối với một số trường hợp rủi ro cao về thuế
 • Điều 8. Áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý hoàn thuế đối với một số trường hợp rủi ro cao về thuế
 • Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Chương II QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Điều 10. Lập và gửi hồ sơ hoàn thuế
 • Điều 11. Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế
 • Điều 12. Phân loại hồ sơ hoàn thuế
 • Điều 13. Xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế
 • Điều 14. Xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ được bù trừ với số tiền thuế giá trị ...
 • Điều 15. Đề xuất hoàn thuế
 • Điều 16. Thẩm định hồ sơ hoàn thuế
 • Điều 17. Giám sát hồ sơ hoàn thuế
 • Điều 18. Ban hành quyết định hoàn thuế
 • Điều 19. Chi hoàn thuế cho người nộp thuế
 • Điều 20. Công khai thông tin giải quyết hoàn thuế
 • Điều 21. Kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đối với người nộp thuế
 • Chương III QUẢN LÝ KINH PHÍ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Điều 22. Lập dự toán kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Điều 23. Quản lý, Điều hành nguồn kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Điều 24. Hạch toán kế toán hoàn thuế giá trị gia tăng tại Kho bạc Nhà nước
 • Điều 25. Hạch toán thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Điều 26. Quyết toán nguồn kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Điều 27. Trách nhiệm của cơ quan thuế
 • Điều 28. Trách nhiệm của cơ quan hải quan
 • Điều 29. Trách nhiệm của Vụ Ngân sách Nhà nước
 • Điều 30. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành

Quy trình giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện qua các bước:

 1. Lập và gửi hồ sơ hoàn thuế;
 2. Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế;
 3. Phân loại hồ sơ hoàn thuế;
 4. Xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế;
 5. Xác định số tiến thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ được bù trừ với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn.
 6. Đề xuất hoàn thuế;
 7. Thẩm định hồ sơ hoàn thuế;
 8. Giám sát hồ sơ hoàn thuế;
 9. Ban hành quyết định hoàn thuế;
 10. Chi hoàn thuế cho người nộp thuế;
 11. Công khai thông tin giải quyết hoàn thuế;
 12. Kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đối với người nộp thuế.

Thông tư 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 99/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 99/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 99/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 99/2016/TT-BTC

Đang cập nhật