Thông tư 14/2016/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2016/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 14/2016/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn Ngày ban hành: 12/05/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II DANH MỤC BỆNH, THẨM QUYỀN XÁC ĐỊNH BỆNH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM MỘT LẦN
 • Điều 4. Các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
 • Điều 5. Thẩm quyền xác định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
 • Điều 6. Giấy tờ xác định người bị bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
 • Chương III KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỂ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Mục 1: HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH
 • Điều 7. Các trường hợp giám định
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị giám định lần đầu
 • Điều 9. Hồ sơ giám định tái phát
 • Điều 10. Hồ sơ giám định tổng hợp
 • Điều 11. Hồ sơ giám định vượt khả năng chuyên môn
 • Điều 12. Hồ sơ giám định phúc quyết hoặc giám định phúc quyết lần
 • Điều 13. Trách nhiệm lập hồ sơ
 • Mục 2: TRÌNH TỰ KHÁM GIÁM ĐỊNH Y KHOA
 • Điều 14. Thời hạn giám định
 • Điều 15. Thẩm quyền thực hiện giám định y khoa
 • Điều 16. Tiếp nhận hồ sơ giám định y khoa
 • Điều 17. Quy trình giám định y khoa
 • Điều 18. Đánh giá mức suy giảm khả năng lao động
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY RA VIỆN, GIẤY CHỨNG SINH, GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC ĐỂ DƯỠNG THAI, GIẤY ...
 • Điều 19. Quy định về cấp giấy ra viện
 • Điều 20. Quy định về cấp giấy chứng sinh
 • Điều 21. Quy định về cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
 • Điều 22. Quy định về cấp giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh
 • Chương V QUY ĐỊNH VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 23. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm
 • Điều 24. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội
 • Điều 25. Hình thức cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
 • 2. Đối với trường hợp người lao động Điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã ...
 • Điều 26. Thủ tục cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 27. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Y tế
 • Điều 28. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Điều 29. Trách nhiệm của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 30. Trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Hội đồng giám định y khoa
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành.
 • Điều 32. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 33. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY
 • PHỤ LỤC 2 MẪU BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH Y KHOA
 • BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH NGHỀ NGHIỆP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA ……
 • PHỤ LỤC 3 MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • PHỤ LỤC 4 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG TÍCH
 • PHỤ LỤC 5 MẪU GIẤY RA VIỆN
 • PHỤ LỤC 6 MẪU BẢN TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN
 • PHỤ LỤC 7 MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • PHỤ LỤC 8 MẪU GIẤY GIỚI THIỆU KHÁM GIÁM ĐỊNH DO VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN
 • PHỤ LỤC 9 MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 10 MẪU GIẤY CHỨNG SINH
 • PHỤ LỤC 11 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ ĐỂ DƯỠNG THAI
 • PHỤ LỤC 12 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • PHỤ LỤC 13 MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ

Quy định mới về hồ sơ giám định y khoa khi bị tai nạn lao động

Thông tư 14/2016/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.Theo đó, hồ sơ giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động (TNLĐ) để hưởng bảo hiểm xã hội chỉ còn các giấy tờ sau:

 • Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, điều trị cho người lao động) cấp;

Hồ sơ không còn yêu cầu:

 • Biên bản Điều tra tai nạn lao động; biên bản tai nạn giao thông (trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ)
 • Bản sao giấy ra viện; giấy tờ về khám, điều trị thương tật do tai nạn lao động trường hợp không nằm điều trị nội trú theo quy định tại Thông tư 07/2010/TT-BYT.

Thông tư 14/2016/TT-BYT thay thế Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-BYT-BHXH, Thông tư 34/2013/TT-BYT, Thông tư 07/2010/TT-BYT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2016/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 14/2016/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2016/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 14/2016/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2016/TT-BYT

Đang cập nhật