Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 06/2016/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 28/06/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện thủ tục cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển ...
 • Chương II CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
 • Điều 5. Điều kiện và hình thức chuyển đổi
 • Điều 6. Phương án chuyển đổi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BOO ...
 • Điều 7. Phương án chuyển đổi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT
 • Điều 8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư
 • Chương III HỢP ĐỒNG DỰ ÁN VÀ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ KHÁC
 • Điều 9. Cơ quan được ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án
 • Điều 10. Nội dung hợp đồng dự án
 • Điều 11. Ký kết hợp đồng dự án
 • Điều 12. Đề xuất thực hiện hợp đồng tương tự khác
 • Điều 13. Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án
 • Chương IV THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DỰ ...
 • Điều 14. Hồ sơ dự án và Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền ...
 • Điều 16. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân ...
 • Điều 17. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án khác
 • Điều 18. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Điều 19. Chấm dứt hợp đồng dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Điều 20. Thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp dự án
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG DỰ ÁN
 • PHỤ LỤC II CÁC MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
 • Mẫu số 1 Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Mẫu số 2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Mẫu số 3 Văn bản đề nghị Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư như sau:

Điều kiện và hình thức chuyển đổi:

 • Dự án đang được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 15/2015/NĐ-CP được xem xét chuyển đổi thực hiện theo hình thức đối tác công;
 • Các dự án quy định được chuyển đổi thực hiện theo một trong các hình thức hợp đồng dự án hoặc hợp đồng tương tự khác. Cụ thể:
  • Chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BOO, hợp đồng BTL, hợp đồng BLT hoặc các hình thức hợp đồng tương tự khác đối với dự án có khả năng thực hiện;
  • Chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BT đối với dự án có khả năng thu xếp được quỹ đất để nhà đầu tư thực hiện dự án khác theo phương án quy định
  • Các hình thức và phương án chuyển đổi khác được xem xét trong từng trường hợp cụ thể theo đề xuất của Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh hoặc Nhà đầu tư.

Phương án chuyển đổi:

 • Rút toàn bộ vốn Nhà nước đã đầu tư vào công trình;
 • Sử dụng toàn bộ họặc một phần vốn Nhà nước đã đầu tư để tham gia thực hiện dự án.

Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ 20/9/2016, có phụ lục kèm theo. 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT

Đang cập nhật