Quyết định 1278/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1278/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 1278/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước Số hiệu: 1278/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 20/07/2016 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 1278/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1817/QĐ-KTNN ngày ...
 • Điều 3. Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc
 • Chương II TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Mục 1. TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 • Điều 3. Tổng Kiểm toán nhà nước
 • Điều 4. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
 • Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị
 • Điều 6. Phó thủ trưởng đơn vị
 • Điều 7. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương
 • Điều 8. Công chức, viên chức, người lao động
 • Mục 2. QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 9. Quan hệ công tác của Lãnh đạo KTNN
 • Điều 10. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo KTNN với Thủ trưởng đơn vị
 • Điều 11. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo KTNN với Ban cán sự Đảng KTNN
 • Điều 12. Quan hệ giữa Lãnh đạo KTNN với Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của KTNN
 • Điều 13. Quan hệ công tác giữa các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc KTNN
 • Điều 14. Quan hệ công tác giữa Thủ trưởng đơn vị với cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn ...
 • Điều 15. Quan hệ công tác khác
 • Chương III CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
 • Điều 16. Chương trình, kế hoạch công tác của KTNN
 • Điều 17. Chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị trực thuộc KTNN
 • Chương IV TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO KTNN
 • Điều 18. Hồ sơ, thủ tục trình giải quyết công việc
 • Điều 19. Trách nhiệm của Văn phòng KTNN trong việc trình Lãnh đạo KTNN hồ sơ giải quyết công việc
 • Điều 20. Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả
 • Chương V XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH ĐỀ ÁN, VĂN BẢN
 • Điều 21. Công tác xây dựng đề án, văn bản
 • Điều 22. Hình thức phối hợp xây dựng đề án, văn bản
 • Điều 23. Quy định về việc ký văn bản
 • Điều 24. Trách nhiệm của Văn phòng KTNN trong việc phát hành văn bản
 • Chương VI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ
 • Điều 25. Các loại cuộc họp, hội nghị
 • Điều 26. Duyệt chủ trương và tổ chức cuộc họp, hội nghị
 • Điều 27. Họp giao ban Lãnh đạo KTNN
 • Điều 28. Họp giao ban tháng của KTNN
 • Điều 29. Các cuộc họp, hội nghị với các cơ quan bên ngoài KTNN do Lãnh đạo KTNN chủ trì hoặc ủy quyền ...
 • Điều 30. Các cuộc họp của Lãnh đạo đơn vị trực thuộc KTNN
 • Điều 31. Cử đại diện Lãnh đạo KTNN tham dự các cuộc họp do các cơ quan khác chủ trì
 • Điều 32. Tham dự, ghi biên bản và thông báo kết quả cuộc họp, hội nghị
 • Chương VII CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • Điều 33. Thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo KTNN
 • Điều 34. Cung cấp thông tin về hoạt động của KTNN
 • Điều 35. Trao đổi thông tin trên hệ thống thông tin của KTNN
 • Chương VIII KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN
 • Điều 36. Phạm vi và đối tượng kiểm tra
 • Điều 37. Thẩm quyền kiểm tra
 • Điều 38. Hình thức kiểm tra
 • Điều 39. Trách nhiệm trong công tác kiểm tra thực hiện văn bản
 • Chương IX ĐI CÔNG TÁC, TIẾP KHÁCH
 • Điều 40. Đi công tác trong nước
 • Điều 41. Tiếp khách trong nước
 • Điều 42. Đi công tác, tiếp khách nước ngoài
 • Chương X TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 43. Trách nhiệm của Tổng KTNN
 • Điều 44. Trách nhiệm của Văn phòng KTNN
 • Điều 45. Trách nhiệm của KTNN các khu vực
 • Điều 46. Trách nhiệm của Thanh tra KTNN
 • Điều 47. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN
 • Chương XI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 48. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 49. Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của KTNN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1278/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 1278/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1278/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1278/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1278/QĐ-KTNN

Đang cập nhật