Thông tư 27/2016/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2016/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 27/2016/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 27/2016/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Quang Nghĩa Ngày ban hành: 12/10/2016 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 27/2016/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu ...
 • Điều 3. Hạng hoa tiêu hàng hải
 • Chương II ĐÀO TẠO, THI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI, GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG ...
 • Điều 4. Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải
 • Điều 5. Cơ sở đào tạo và việc thực tập hoa tiêu hàng hải
 • Điều 6. Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải
 • Điều 7. Ban Giám khảo chấm thi tốt nghiệp
 • Điều 8. Điều kiện tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải
 • Điều 9. Hồ sơ tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải
 • Điều 10. Công nhận kết quả thi
 • Điều 11. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải
 • Điều 12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải
 • Điều 13. Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải
 • Điều 14. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải
 • Điều 15. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
 • Điều 16. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
 • Điều 17. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển ...
 • Điều 18. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển ...
 • Điều 19. Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
 • Điều 20. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
 • Điều 21. Kéo dài thời gian nâng hạng và thu hồi Giấy chứng nhận
 • Điều 22. Phí và lệ phí cấp các loại Giấy chứng nhận
 • Điều 23. Trách nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam
 • Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức hoa tiêu hàng hải
 • Điều 25. Trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải khu vực
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI
 • PHỤ LỤC 2 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN
 • PHỤ LỤC 3 MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP
 • PHỤ LỤC 4 MẪU TỜ KHAI DANH SÁCH TÀU BIỂN, THỜI GIAN DẪN TÀU AN TOÀN, THỜI GIAN THỰC TẬP DẪN TÀU
 • PHỤ LỤC 5 MẪU PHIẾU SÁT HẠCH/ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI
 • PHỤ LỤC 6 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI, GIẤY CHỨNG NHẬN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2016/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 27/2016/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 27/2016/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 27/2016/TT-BGTVT

Đang cập nhật