Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 37/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định Số hiệu: 37/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu Ngày ban hành: 15/07/2016 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 37/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2016 và thay thế Quyết định số 459/QĐ-UBND ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc áp dụng Quy chế
 • Điều 5. Mã số đề tài KH"CN
 • Điều 6. Điều kiện để tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ
 • Điều 7. Căn cứ xây dựng đề xuất đặt hàng
 • Điều 8. Nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng
 • Điều 9. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 10. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 11. Phương thức giao nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 12. Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 13. Thành lập các Hội đồng tư vấn KH"CN
 • Chương II TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 14. Tổng hợp nhu cầu đối với nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 15. Trình tự xác định nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 16. Nội dung thảo luận của Hội đồng xác định nhiệm vụ KH"CN
 • Chương III TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN VÀ PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 17. Nguyên tắc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH"CN sử dụng ngân ...
 • Điều 18. Hoạt động của Hội đồng tư vấn KH"CN
 • Điều 19. Trình tự đánh giá hồ sơ nhiệm vụ KH"CN thực hiện theo phương thức tuyển chọn
 • Điều 20. Trình tự đánh giá hồ sơ nhiệm vụ KH"CN thực hiện theo phương thức giao trực tiếp
 • Điều 21. Phân cấp phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 22. Bổ sung nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 23. Chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ
 • Chương IV ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU, LƯU TRỮ VÀ ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC ...
 • Điều 24. Nguyên tắc đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 25. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (đánh giá cấp cơ sở)
 • Điều 26. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 27. Hội đồng và tổ chuyên gia tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 28. Nội dung đánh giá và yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ
 • Điều 29. Đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 30. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 31. Ứng dụng, triển khai kết quả nghiên cứu KH"CN
 • Điều 32. Quyền sở hữu, quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
 • Chương V LẬP, THẨM TRA, PHÊ DUYỆT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN
 • Điều 33. Lập dự toán kinh phí đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có ...
 • Điều 34. Phương thức khoán chi thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 35. Xây dựng thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 36. Căn cứ và yêu cầu khi lập dự toán kinh phí của nhiệm vụ
 • Điều 37. Thẩm định dự toán
 • Điều 38. Phê duyệt nhiệm vụ và ký kết hợp đồng thực hiện
 • Điều 39. Cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 40. Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 41. Điều chỉnh hợp đồng thực hiện
 • Điều 42. Chi phí phát sinh
 • Điều 43. Xử lý tài chính trong trường hợp đình chỉ và chấm dứt Hợp đồng thực hiện đề ...
 • Điều 44. Quyết toán kinh phí và thanh lý Hợp đồng
 • Điều 45. Quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH"CN sử ...
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
 • Điều 46. Trách nhiệm của Sở KH"CN
 • Điều 47. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 48. Trách nhiệm của chủ nhiệm nhiệm vụ
 • Điều 49. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng tư vấn KH"CN, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập
 • Điều 50. Trách nhiệm của thành viên Tổ chuyên gia
 • Điều 51. Trách nhiệm của Quỹ phát triển KH"CN
 • Điều 52. Trách nhiệm của các Sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 53. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 54. Điều khoản chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 37/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật