Nghị định 17-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 17-CP

Tiêu đề: Nghị định 17-CP năm 1962 về điều lệ quy định chế độ giám đốc phụ trách quản lý xí nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành Số hiệu: 17-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng Ngày ban hành: 10/02/1962 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 17-CP năm 1962 về điều lệ quy định chế độ giám đốc phụ trách quản lý xí nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP
 • Điều 1. Nay ban hành, kèm theo nghị định này, điều lệ quy định chế độ giám đốc phụ trách việc quản lý ...
 • Điều 2. Điều lệ này thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 1962.
 • Điều 3. Các ông Bộ trưởng và Tổng cục trưởng các Tổng cục có xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành nghị ...
 • ĐIỀU LỆ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP
 • Chương 1: MỤC ĐÍCH
 • Điều 1. Để tăng cường chế độ trách nhiệm trong việc quản lý xí nghiệp, tăng cường sự chỉ đạo tập trung ...
 • Chương 2: NHIỆM VỤ, VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP
 • Điều 2. Giám đốc xí nghiệp là người do Nhà nước bổ nhiệm có thẩm quyền cao nhất về phương diện chuyên ...
 • Điều 3. Nhiệm vụ của Giám đốc xí nghiệp là tổ chức và chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt ...
 • Điều 4. Nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc xí nghiệp:
 • Điều 5. Quyền hạn của Giám đốc xí nghiệp quy định như sau:
 • Chương 3: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP
 • Điều 6. Để giúp và thay mặt cho Giám đốc xí nghiệp chỉ đạo trực tiếp các mặt công tác như kỹ thuật, kinh ...
 • Điều 7. Phó giám đốc kỹ thuật chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chỉ đạo và kiểm tra kỹ thuật để bảo ...
 • Điều 8. Phó giám đốc kinh doanh chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chỉ đạo và kiểm tra các mặt công ...
 • Điều 9. Phó giám đốc hành chính chịu trách nhiệm trước giám đốc về chỉ đạo và kiểm tra các mặt công tác ...
 • Điều 10. Để thích ứng với hoàn cảnh hiện nay, các Bộ, Tổng cục chủ quản và Ủy ban hành chính các khu ...
 • Điều 11. Quyền hạn của các Phó giám đốc quy định như sau:
 • Chương 4: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG
 • Điều 12. Để giúp cho Giám đốc xí nghiệp chỉ đạo sát đến các phân xưởng, Bộ, Tổng cục chủ quản, hoặc ...
 • Điều 13. Nhiệm vụ cụ thể của Quản đốc phân xưởng là:
 • Điều 14. Quyền hạn của Quản đốc phân xưởng quy định như sau:
 • Chương 5: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG
 • Điều 15. Trong mỗi phân xưởng, có thể có một hoặc hai Phó quản đốc để giúp Quản đốc. Việc phân cộng phụ ...
 • Điều 16. Nhiệm vụ cụ thể của Phó quản đốc phân xưởng là:
 • Điều 17. Quyền hạn của Phó quản đốc phân xưởng quy định như sau:
 • CHƯƠNG 6: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG NGÀNH
 • Điều 18. Để giúp cho Giám đốc xí nghiệp và Quản đốc phân xưởng trực tiếp điều khiển các tổ, các bộ phận ...
 • Điều 19. Nhiệm vụ cụ thể của trưởng ngành là:
 • Điều 20. Quyền hạn của trưởng ngành quy định như sau:
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Điều 21. Cán bộ phụ trách quản lý xí nghiệp (Giám đốc, Phó giám đốc xí nghiệp, Quản đốc, phó quản đốc ...
 • Điều 22. Điều lệ này áp dụng chung đối với tất cả các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 17-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 17-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 17-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 17-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 17-CP

Đang cập nhật