Thông tư 18/2016/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2016/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 18/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 18/2016/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc Ngày ban hành: 25/07/2016 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Thông tư 18/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO, HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ TÀI NGUYÊN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Yêu cầu lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo
 • Chương II HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO
 • Điều 4. Thành phần, thể thức hồ sơ tài nguyên hải đảo
 • Điều 5. Phiếu trích yếu thông tin hải đảo
 • Điều 6. Bản đồ thể hiện hải đảo
 • Điều 7. Kết quả Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên, môi trường hải đảo
 • Điều 8. Sổ thống kê, theo dõi biến động tài nguyên, môi trường hải đảo
 • Chương III LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO
 • Điều 9. Quy trình lập hồ sơ tài nguyên hải đảo
 • Điều 10. Lập, phê duyệt, thực hiện và nghiệm thu nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo
 • Điều 11. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo
 • Điều 12. Giao nộp hồ sơ tài nguyên hải đảo
 • Điều 13. Thống kê, theo dõi biến động tài nguyên, môi trường hải đảo; cập nhật hồ sơ tài nguyên hải đảo
 • Điều 14. Quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • Điều 16. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU CÁC TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO
 • Mẫu số 01/Bìa HSHĐ MẪU BÌA HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO
 • Mẫu số 02/Bìa HSHĐCN MẪU BÌA HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO CẬP NHẬT
 • Mẫu số 03/PTY PHIẾU TRÍCH YẾU THÔNG TIN HẢI ĐẢO
 • Mẫu số 04/KQĐT SỔ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG HẢI ĐẢO
 • Mẫu số 05/TDBĐ SỔ THỐNG KÊ, THEO DÕI BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG HẢI ĐẢO
 • Mẫu số 06/QĐPD QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo
 • Mẫu số 07/QĐPDCN QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo cập nhật
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2016/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 18/2016/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 18/2016/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 18/2016/TT-BTNMT

Đang cập nhật