Thông tư 95/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 95/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 95/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 28/06/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mã số thuế
 • Điều 5. Cấp và sử dụng mã số thuế
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. ĐĂNG KÝ THUẾ
 • Điều 6. Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế
 • Điều 7. Hồ sơ đăng ký thuế
 • Điều 8. Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế
 • Điều 9. Tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế
 • Điều 10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Điều 11. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Mục 2. THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
 • Điều 12. Trách nhiệm, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế
 • Điều 13. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
 • Điều 14. Tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
 • Điều 15. Xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả
 • Mục 3. CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ, KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ, TẠM NGỪNG KINH DOANH
 • Điều 16. Các trường hợp, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Điều 17. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Điều 18. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả
 • Điều 19. Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
 • Điều 20. Khôi phục mã số thuế
 • Điều 21. Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh
 • Mục 4. ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC LẠI, CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC
 • Điều 22. Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế
 • Điều 23. Đăng ký thuế trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác
 • Chương III TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ
 • Điều 24. Trách nhiệm của Người nộp thuế
 • Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan Thuế
 • Điều 26. Trách nhiệm của cơ quan Đăng ký kinh doanh
 • Điều 27. Trách nhiệm của cơ quan Hải quan
 • Điều 28. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan
 • Điều 29. Công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Trách nhiệm thực hiện
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC TRẠNG THÁI MÃ SỐ THUẾ
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn quy định như sau:

 • Các tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh.
 • Tổ chức, cá nhân không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hoặc được hoàn thuế thì thực hiện đăng ký thuế cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế lần đầu.
 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc cùng với thời hạn thực hiện thủ tục Đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và người phụ thuộc của cá nhân thì được Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế một lần trong năm chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng từ ngày 12/8/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 95/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 95/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 95/2016/TT-BTC

Đang cập nhật