Nghị định 94/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 94/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê Số hiệu: 94/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Lĩnh vực: Thống kê

Mục lục Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Phổ biến thông tin thống kê nhà nước
 • Điều 4. Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước
 • Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan thống kê trung ương trong phổ biến thông tin thống kê nhà nước
 • Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan thống kê cấp tỉnh trong phổ biến thông tin thống kê nhà nước
 • Điều 7. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phổ biến thông tin thống ...
 • Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc phổ biến thông ...
 • Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có chức năng phổ biến thông tin thống kê trong việc phổ biến ...
 • Điều 10. Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành
 • Điều 11. Cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước
 • Điều 12. Kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước
 • Điều 13. Tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với người làm công tác thống kê trong hoạt động thống ...
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Điều Khoản thi hành
 • PHỤ LỤC LỊCH PHỔ BIẾN MỘT SỐ THÔNG TIN THỐNG KÊ QUAN TRỌNG CỦA CƠ QUAN THỐNG KÊ TRUNG ƯƠNG

Việc cung cấp, tiếp nhận và sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê Nhà nước theo quy trình sau:

 • Khảo sát, đánh giá khả năng sử dụng và tính phù hợp của dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính; điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để cung cấp, tiếp nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính;
 • Lập văn bản quy định việc sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu và cơ quan thống kê trung ương;
 • Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, vật lực cho việc cung cấp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, lưu trữ, bảo mật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính;
 • Thực hiện cung cấp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, lưu trữ, bảo mật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính theo nội dung văn bản đã ký kết giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu và cơ quan thống kê trung ương;
 • Định kỳ cập nhật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính.

Nghị định 94/2016/NĐ-CP có hiệu lực áp dụng từ 01/7/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 94/2016/NĐ-CP để xử lý: