Nghị định 101/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 101/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Số hiệu: 101/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/09/2017 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục tiêu
 • Điều 3. Nguyên tắc
 • Chương II ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Điều 4. Yêu cầu
 • Điều 5. Đối tượng, điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học
 • Điều 6. Điều kiện đào tạo sau đại học
 • Điều 7. Đền bù chi phí đào tạo
 • Điều 8. Chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù
 • Điều 9. Điều kiện được giảm chi phí đền bù
 • Điều 10. Hội đồng xét đền bù
 • Điều 11. Thành lập Hội đồng xét đền bù
 • Điều 12. Cuộc họp của Hội đồng xét đền bù
 • Điều 13. Quyết định đền bù
 • Điều 14. Trả và thu hồi chi phí đền bù
 • Chương III BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Mục 1. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG
 • Điều 15. Hình thức bồi dưỡng
 • Điều 16. Nội dung bồi dưỡng
 • Điều 17. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng
 • Điều 18. Áp dụng chương trình bồi dưỡng
 • Điều 19. Quản lý chương trình bồi dưỡng
 • Điều 20. Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng
 • Điều 21. Thẩm định, phê duyệt chương trình, tài liệu bồi dưỡng
 • Điều 22. Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng
 • Điều 23. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thẩm định
 • Điều 24. Chế độ làm việc và cuộc họp của Hội đồng thẩm định
 • Điều 25. Ban hành chương trình, tài liệu
 • Điều 26. Chứng chỉ bồi dưỡng
 • Mục 2. TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG
 • Điều 27. Phân công tổ chức bồi dưỡng
 • Điều 28. Phương pháp bồi dưỡng
 • Điều 29. Loại hình tổ chức bồi dưỡng
 • Điều 30. Đánh giá chất lượng bồi dưỡng
 • Mục 3. BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 31. Yêu cầu
 • Điều 32. Điều kiện bồi dưỡng ở nước ngoài
 • Chương IV GIẢNG VIÊN
 • Điều 33. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 34. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ...
 • Điều 35. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của người được mời thỉnh giảng
 • Chương V KINH PHÍ, QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • Điều 36. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 37. Quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 38. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức
 • Chương VI QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ
 • Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã ...
 • Điều 41. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính
 • Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 43. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 44. Chế độ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 45. Hiệu lực thi hành
 • Điều 46. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 101/2017/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 101/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 101/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật