Nghị định 79/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 79/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 79/2007/NĐ-CP về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký Số hiệu: 79/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/05/2007 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Nghị định 79/2007/NĐ-CP về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký ...
 • Điều 4. Thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc
 • Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
 • Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao
 • Điều 7. Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
 • Chương 2: CẤP BẢN SAO TỪ SỐ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
 • Mục 1. Cấp bản sao từ sổ gốc
 • Điều 8. Người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc
 • Điều 9. Thủ tục yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc
 • Điều 10. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • Mục 2. Chứng thực bản sao từ bản chính
 • Điều 11. Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính
 • Điều 12. Nghĩa vụ và quyền của người thực hiện chứng thực
 • Điều 13. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
 • Điều 14. Địa điểm chứng thực bản sao từ bản chính
 • Điều 15. Thời hạn thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính
 • Điều 16. Trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính
 • Mục 3. Chứng thực chữ ký
 • Điều 17. Thủ tục chứng thực chữ ký
 • Điều 18. Chứng thực chữ ký của người dịch
 • Điều 19. Thời hạn chứng thực chữ ký
 • Chương 3: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ ...
 • Điều 20. Nội dung quản lý nhà nước về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực ...
 • Điều 21. Sổ cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
 • Điều 22. Xử lý vi phạm
 • Điều 23. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Tổ chức thực hiện

Ngày 18/05/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2007/NĐ-CP về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Bản chính” là bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên có giá trị pháp lý để sử dụng, là cơ sở để đối chiếu và chứng thực bản sao;

2. “Bản sao” là bản chụp, bản in, bản đánh máy, bản đánh máy vi tính hoặc bản viết tay có nội dung đầy đủ, chính xác như sổ gốc hoặc bản chính;

3. “Sổ gốc” là sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản chính lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính, trong đó có ghi đầy đủ những nội dung như bản chính mà cơ quan, tổ chức đó đã cấp;

4. “Cấp bản sao từ sổ gốc” là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc phải có nội dung đúng với nội dung ghi trong sổ gốc;

5. “Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính;

6. “Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người đã yêu cầu chứng thực.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 79/2007/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 79/2007/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 79/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 79/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 79/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật