Quy định 29-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quy định 29-QĐ/TW

Tiêu đề: Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 29-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 25/07/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 • QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
 • BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
 • 1- Điều 1 (Khoản 2): Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng
 • 2- Điều 3: Về quyền của đảng viên
 • 3- Điều 4: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng
 • 4- Điều 5: Về thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi đảng ...
 • 5- Về đảng tịch của đảng viên
 • 6- Điều 6: Phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng
 • 7- Điều 7: Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng
 • 8- Điều 8: Xóa tên đảng viên và giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên
 • 9- Điều 9: Một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
 • 10- Điều 10, Điều 13, Điều 21: Về hệ thống tổ chức của Đảng
 • 11- Điều 11: Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu ...
 • 12- Điều 11, Điều 12: Các tổ chức điều hành và giúp việc đại hội
 • 13- Việc bầu cử trong Đảng
 • 14- Điều 12 (Khoản 2), Điều 20 (Khoản 2): số lượng cấp ủy viên, số lượng ủy viên ban thường vụ và số ...
 • 15- Điều 13 (Khoản 1): Cấp ủy khóa mới được điều hành công việc ngay sau khi được bầu
 • 16- Điều 13, Điều 31: Về báo cáo kết quả đại hội; chuẩn y kết quả bầu cử; bổ sung, điều động, chỉ định ...
 • 17- Điều 14 (Khoản 1): Lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy
 • 18- Điều 18 (Khoản 3), Điều 22 (Khoản 3): Về đại hội bất thường ở các cấp
 • 19- Điều 21: Việc lập chi bộ cơ sở, lập tổ chức cơ sở đảng trong một số trường hợp cụ thể; cơ cấu tổ ...
 • 20- Điều 22 (Khoản 6): Sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở
 • 21- Điều 23 (Khoản 5): Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên
 • 22- Điều 24 (Khoản 4): Việc bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở)
 • 23- Điều 27: Một số quy định cụ thể về đảng ủy quân khu, đảng ủy quân sự địa phương
 • 24- Điều 28 (Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4): Quan hệ giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy; ...
 • 25- Điều 29: Nhiệm vụ tham mưu của các đảng ủy công an đối với cấp ủy địa phương cùng cấp; việc phân ...
 • 26- Điều 31: Tổ chức ủy ban kiểm tra
 • 27- Điều 34: Khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên
 • 28- Điều 41: Một số quy định cụ thể về Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị ...
 • 29- Điều 42 (Khoản 1): Việc lập đảng đoàn trong cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính ...
 • 30- Điều 43 (Khoản 1): Việc lập ban cán sự đảng trong cơ quan hành pháp, tư pháp
 • 31- Điều 42, Điều 43: Nhiệm vụ, quyền hạn của đảng đoàn, ban cán sự đảng; thực hiện chức năng lãnh đạo ...
 • 32- Điều 44: Cấp ủy đảng lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp
 • 33- Điều 46: Đảng phí, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng
 • 34 Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định trên đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được quy định về một số vấn đề ...
 • 35 Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy định 29-QĐ/TW để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quy định 29-QĐ/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy định 29-QĐ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quy định 29-QĐ/TW

Đang cập nhật