Thông tư 103/2016/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 103/2016/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 103/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng Số hiệu: 103/2016/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Trần Đơn Ngày ban hành: 30/06/2016 Lĩnh vực: Quốc phòng, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 103/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC BỘ QUỐC ...
 • Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Điều kiện, hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong Bộ Quốc phòng
 • Chương II ĐIỀU KIỆN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC; THẨM QUYỀN CHO PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO
 • Điều 5. Điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (bao gồm cả phiên dịch viên trong ...
 • Điều 6. Điều kiện đối với Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
 • Điều 7. Trình tự, thủ tục cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
 • Điều 8. Thẩm quyền cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
 • Điều 10. Trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài phối hợp thực hiện khám bệnh, chữa ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP, BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO
 • Mẫu 1. Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
 • Mẫu 2. Danh sách thành viên tham gia khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
 • Mẫu 3. Kế hoạch khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
 • Mẫu 4. Báo cáo kết quả khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
 • Mẫu 5. Biên bản bàn giao thuốc, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế

Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KCB) nhân đạo phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

 • Tuân thủ theo Hiến pháp và Pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia;
 • Chỉ tham gia KCB vì mục đích nhân đạo; không tuyên truyền, quảng cáo dưới mọi hình thức hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào có nội dung ngoài phạm vi hoạt động chuyên môn KCB nhân đạo được phép thực hiện;
 • Nguồn tài chính KCB hợp pháp;
 • Nhân sự tham gia không bị giới hạn bởi các quy định về chính trị và các vấn đề liên quan khác;
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải có chứng chỉ hành nghề;
 • Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, thuốc đảm bảo an toàn, phục vụ tốt cho hoạt động KCB.

Thông tư 103/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 103/2016/TT-BQP để xử lý: