Luật Đầu tư 2020

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Đầu tư 2020

Tiêu đề: Luật Đầu tư 2020 Số hiệu: 61/2020/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 17/06/2020 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Luật Đầu tư 2020

 • LUẬT ĐẦU TƯ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan
 • Điều 5. Chính sách về đầu tư kinh doanh
 • Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh
 • Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 • Điều 8. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có ...
 • Điều 9. Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài
 • Chương II BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ
 • Điều 10. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản
 • Điều 11. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh
 • Điều 12. Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài
 • Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật
 • Điều 14. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh
 • Chương III ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
 • Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư
 • Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư
 • Điều 17. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư
 • Điều 18. Hình thức hỗ trợ đầu tư
 • Điều 19. Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ...
 • Điều 20. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt
 • Chương IV HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
 • Mục 1. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
 • Điều 21. Hình thức đầu tư
 • Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
 • Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
 • Điều 25. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
 • Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
 • Điều 27. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
 • Điều 28. Nội dung hợp đồng BCC
 • Mục 2. CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
 • Điều 29. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư
 • Điều 30. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội
 • Điều 31. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 33. Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
 • Điều 34. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội
 • Điều 35. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 36. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Mục 3. THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
 • Điều 37. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Điều 38. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Điều 39. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Điều 40. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư
 • Mục 4. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Điều 42. Nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư
 • Điều 43. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư
 • Điều 44. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Điều 45. Xác định giá trị vốn đầu tư; giám định giá trị vốn đầu tư; giám định máy móc, thiết bị, dây ...
 • Điều 46. Chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Điều 47. Ngừng hoạt động của dự án đầu tư
 • Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
 • Điều 49. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
 • Điều 50. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
 • Chương V HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 51. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 52. Hình thức đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 53. Ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 54. Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện
 • Điều 55. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài
 • Mục 2. THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Điều 56. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 57. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội
 • Điều 58. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 59. Quyết định đầu tư ra nước ngoài
 • Mục 3. THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Điều 60. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 61. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 62. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 63. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 64. Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
 • Mục 4. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 65. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 66. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 67. Sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài
 • Điều 68. Chuyển lợi nhuận về nước
 • Chương VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ
 • Điều 69. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư
 • Điều 70. Giám sát, đánh giá đầu tư
 • Điều 71. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
 • Điều 72. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
 • Điều 73. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài
 • Điều 74. Hoạt động xúc tiến đầu tư
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 75. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh
 • Điều 76. Điều khoản thi hành
 • Điều 77. Quy định chuyển tiếp
 • Phụ lục I CÁC CHẤT MA TÚY CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH
 • Phụ lục II DANH MỤC HÓA CHẤT, KHOÁNG VẬT CẤM
 • Phụ lục III DANH MỤC LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG, THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM NHÓM I
 • DANH MỤC LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
 • DANH MỤC LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
 • Phụ lục IV DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Đầu tư 2020 để xử lý:

Tin tức về Luật Đầu tư 2020

Phân tích chính sách về Luật Đầu tư 2020

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Đầu tư 2020

Án lệ về Luật Đầu tư 2020

Đang cập nhật