Nghị định 123/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 123/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ Số hiệu: 123/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/09/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Vị trí và chức năng của Bộ
 • Điều 3. Bộ trưởng
 • Điều 4. Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
 • Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ
 • Điều 6. Về pháp luật
 • Điều 7. Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
 • Điều 8. Về hợp tác quốc tế
 • Điều 9. Về cải cách hành chính
 • Điều 10. Về quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực
 • Điều 11. Về doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác
 • Điều 12. Về hội, tổ chức phi Chính phủ
 • Điều 13. Về tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công ...
 • Điều 14. Về cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 15. Về kiểm tra, thanh tra
 • Điều 16. Về quản lý tài chính, tài sản
 • Chương III CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ
 • Điều 17. Cơ cấu tổ chức của Bộ
 • Điều 18. Vụ thuộc Bộ
 • Điều 19. Văn phòng thuộc Bộ
 • Điều 20. Thanh tra thuộc Bộ
 • Điều 21. Cục thuộc Bộ
 • Điều 22. Tổng cục thuộc Bộ
 • Điều 23. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ
 • Chương IV NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TRƯỞNG
 • Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng đối với Bộ
 • Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng trong mối quan hệ với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 26. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng trong mối quan hệ với chính quyền địa phương
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 28. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc ...
 • Điều 29. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các tổ chức chính trị - xã hội
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành

Vị trí và chức năng của Bộ

Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc,

Đứng đầu Bộ là Bộ trưởng - là thành viên Chính phủ, lãnh đạo công tác của Bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi toàn quốc.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ:

Bộ có nhiệm vụ và quyền hạn trong các hoạt động về (1) pháp luật; (2) chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; (3) hợp tác quốc tế; (4) cải cách hành chính; (5) quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực; (6) doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác; (7) hội, tổ chức phi Chính phủ; (8) tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; (9) cán bộ, công chức, viên chức; (10) kiểm tra, thanh tra; (11) quản lý tài chính, tài sản.

Cơ cấu tổ chức của Bộ:

 • Cơ cấu tổ chức của Bộ gồm: Vụ; Văn phòng; Thanh tra; Cục (nếu có); Tổng cục (nếu có); đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Các đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Các đơn vị nghiên cứu chiến lược, chính sách về ngành, lĩnh vực; Báo, tạp chí; Trung tâm Thông tin; Trường hoặc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Học viện thuộc Bộ.

Nghị định 123/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/10/2016, thay thế Nghị định 36/2012/NĐ-CP

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 123/2016/NĐ-CP để xử lý: