Quyết định 1856/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1856/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1856/QĐ-BTP năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1856/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng Ngày ban hành: 01/09/2016 Lĩnh vực: Thi hành án

Mục lục Quyết định 1856/QĐ-BTP năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THỜI HẠN ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • 1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung Nghị định số 71/2016 ...
 • 2. Tập huấn chuyên sâu Nghị định trong hệ thống THADS, lồng ghép với Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật ...
 • 3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng các quy định liên quan bảo đảm triển khai thực hiện Nghị định ...
 • 4. Bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho công tác quản lý nhà nước, theo dõi thi ...
 • 5. Báo cáo tình hình, kết quả 06 tháng, hàng năm và đột xuất về công tác thi hành án hành chính
 • 6. Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1856/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1856/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1856/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1856/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1856/QĐ-BTP

Đang cập nhật