Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Tiêu đề: Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 Số hiệu: 36/2018/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 20/11/2018 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

 • LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Các hành vi tham nhũng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong ...
 • Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng
 • Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng
 • Điều 7. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng
 • Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
 • Mục 1. CÔNG KHAI, MINH BẠCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
 • Điều 9. Nguyên tắc công khai, minh bạch
 • Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch
 • Điều 11. Hình thức công khai
 • Điều 12. Trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch
 • Điều 13. Họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Điều 14. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin
 • Điều 15. Trách nhiệm giải trình
 • Điều 16. Báo cáo, công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng
 • Điều 17. Tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng
 • Mục 2. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
 • Điều 18. Xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
 • Điều 19. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ
 • Mục 3. THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
 • Điều 20. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn
 • Điều 21. Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn ...
 • Điều 22. Tặng quà và nhận quà tặng
 • Điều 23. Kiểm soát xung đột lợi ích
 • Mục 4. CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
 • Điều 24. Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác
 • Điều 25. Vị trí công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi
 • Điều 26. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác
 • Mục 5. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN ...
 • Điều 27. Cải cách hành chính
 • Điều 28. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý
 • Điều 29. Thanh toán không dùng tiền mặt
 • Mục 6. KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
 • Tiểu mục 1 THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU ...
 • Điều 30. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
 • Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
 • Điều 32. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu ...
 • Tiểu mục 2 KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
 • Điều 33. Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập
 • Điều 34. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập
 • Điều 35. Tài sản, thu nhập phải kê khai
 • Điều 36. Phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập
 • Điều 37. Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập
 • Điều 38. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập
 • Điều 39. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
 • Điều 40. Theo dõi biến động tài sản, thu nhập
 • Tiểu mục 3 XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP
 • Điều 41. Căn cứ xác minh tài sản, thu nhập
 • Điều 42. Thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị xác minh tài sản, thu nhập
 • Điều 43. Nội dung xác minh tài sản, thu nhập
 • Điều 44. Trình tự xác minh tài sản, thu nhập
 • Điều 45. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập
 • Điều 46. Tổ xác minh tài sản, thu nhập
 • Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập
 • Điều 48. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập
 • Điều 49. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập
 • Điều 50. Công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập
 • Điều 51. Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, ...
 • Tiểu mục 4 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP
 • Điều 52. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập
 • Điều 53. Trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập
 • Điều 54. Bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, ...
 • Chương III PHÁT HIỆN THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
 • Mục 1. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
 • Điều 55. Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 56. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Điều 57. Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều ...
 • Điều 58. Hình thức kiểm tra
 • Mục 2. PHÁT HIỆN THAM NHŨNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TOÁN
 • Điều 59. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và xử ...
 • Điều 60. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán
 • Điều 61. Thẩm quyền của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu ...
 • Điều 62. Trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm ...
 • Điều 63. Công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
 • Điều 64. Xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
 • Mục 3. PHẢN ÁNH, TỐ CÁO, BÁO CÁO VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG
 • Điều 65. Phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng
 • Điều 66. Báo cáo và xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng
 • Điều 67. Bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng
 • Điều 68. Khen thưởng người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng
 • Điều 69. Trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng
 • Chương IV CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 • Điều 70. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng
 • Điều 71. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc áp dụng biện pháp tạm đình ...
 • Điều 72. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ...
 • Điều 73. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi ...
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 • Điều 74. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận
 • Điều 75. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo
 • Điều 76. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề
 • Điều 77. Trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng
 • Chương VI PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC
 • Mục 1. XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH LÀNH MẠNH, KHÔNG THAM NHŨNG
 • Điều 78. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh
 • Điều 79. Xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng
 • Mục 2. ÁP DỤNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC
 • Điều 80. Áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà ...
 • Điều 81. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức ...
 • Điều 82. Phát hiện tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước
 • Chương VII TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 • Điều 83. Đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng
 • Điều 84. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 85. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 86. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
 • Điều 87. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước
 • Điều 88. Trách nhiệm phối hợp của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm ...
 • Chương VIII HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 • Điều 89. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế
 • Điều 90. Trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế
 • Điều 91. Hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng
 • Chương IX XỬ LÝ THAM NHŨNG VÀ HÀNH VI KHÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 • Mục 1. XỬ LÝ THAM NHŨNG
 • Điều 92. Xử lý người có hành vi tham nhũng
 • Điều 93. Xử lý tài sản tham nhũng
 • Mục 2. XỬ LÝ HÀNH VI KHÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 • Điều 94. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn ...
 • Điều 95. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức ...
 • Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 96. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 để xử lý:

Án lệ về Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Đang cập nhật