Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 47/2016/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung Ngày ban hành: 28/12/2016 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Địa vị pháp lý của trường trung cấp
 • Điều 4. Nguyên tắc đặt tên trường trung cấp
 • Điều 5. Loại hình trường trung cấp
 • Điều 6. Quản lý nhà nước đối với trường trung cấp
 • Điều 7. Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp
 • Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ của trường trung cấp
 • Chương II TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG CẤP
 • Điều 9. Cơ cấu tổ chức, thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể tổ chức của trường trung cấp
 • Điều 10. Số lượng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường; nhiệm vụ, quyền hạn của chủ ...
 • Điều 11. Thủ tục thành lập hội đồng trường; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chủ tịch và các thành viên ...
 • Điều 12. Hội đồng quản trị
 • Điều 13. Thủ tục thành lập hội đồng quản trị
 • Điều 14. Đại hội đồng cổ đông
 • Điều 15. Hiệu trưởng trường trung cấp
 • Điều 16. Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập
 • Điều 17. Thủ tục công nhân hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
 • Điều 18. Miễn nhiệm, cách chức, không công nhận hiệu trưởng trường trung cấp
 • Điều 19. Phó hiệu trưởng trường trung cấp
 • Điều 20. Hội đồng tư vấn
 • Điều 21. Khoa, bộ môn trực thuộc trường
 • Điều 22. Bộ môn trực thuộc khoa
 • Điều 23. Phòng chức năng
 • Điều 24. Các tổ chức nghiên cứu khoa học, công nghệ; tổ chức phục vụ đào tạo; cơ sở sản xuất, kinh doanh ...
 • Điều 25. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội
 • Chương III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
 • Mục 1. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
 • Điều 26. Ngành, nghề đào tạo
 • Điều 27. Chương trình, giáo trình đào tạo
 • Điều 28. Tuyển sinh đào tạo
 • Điều 29. Kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp
 • Điều 30. Cấp và quản lý bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo
 • Điều 31. Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và bảo đảm chất lượng đào tạo
 • Mục 2. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
 • Điều 32. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung cấp trong hoạt động hợp tác quốc tế
 • Điều 33. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế
 • Chương IV GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HỌC TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP
 • Mục 1. GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 34. Giáo viên trong trường trung cấp
 • Điều 35. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên
 • Điều 36. Nhiệm vụ và quyền của cán bộ quản lý, viên chức, người lao động
 • Điều 37. Việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động
 • Điều 38. Đánh giá, phân loại giáo viên
 • Mục 2. NGƯỜI HỌC
 • Điều 39. Người học trong trường trung cấp
 • Điều 40. Nhiệm vụ và quyền của người học
 • Chương V TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP
 • Điều 41. Quản lý và sử dụng tài sản
 • Điều 42. Nguồn tài chính
 • Điều 43. Nội dung chi
 • Điều 44. Chuyển nhượng quyền sở hữu vốn góp, rút vốn trong trường trung cấp tư thục
 • Chương VI QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
 • Điều 45. Quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp
 • Điều 46. Quan hệ giữa nhà trường với gia đình người học
 • Điều 47. Quan hệ giữa nhà trường với xã hội
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 48. Trường trung cấp có trách nhiệm:
 • Điều 49. Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm:
 • Điều 50. Cơ quan chủ quản trường trung cấp có trách nhiệm:
 • Điều 51. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
 • Điều 52. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 53. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU PHIẾU TÍN NHIỆM
 • PHỤ LỤC II MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
 • PHỤ LỤC III MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT
 • PHỤ LỤC IV MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH
 • PHỤ LỤC V MẪU BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
 • PHỤ LỤC VI MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
 • PHỤ LỤC VII MẪU BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ
 • PHỤ LỤC VIII MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG
 • PHỤ LỤC IX MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH để xử lý: