Luật Quy hoạch 2017

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Quy hoạch 2017

Tiêu đề: Luật Quy hoạch 2017 Số hiệu: 21/2017/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 24/11/2017 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Luật Quy hoạch 2017

 • LUẬT QUY HOẠCH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch
 • Điều 5. Hệ thống quy hoạch quốc gia
 • Điều 6. Mối quan hệ giữa các loại quy hoạch
 • Điều 7. Trình tự trong hoạt động quy hoạch
 • Điều 8. Thời kỳ quy hoạch
 • Điều 9. Chi phí cho hoạt động quy hoạch
 • Điều 10. Chính sách của nhà nước về hoạt động quy hoạch
 • Điều 11. Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch
 • Điều 12. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân trong việc tham gia ý kiến, giám ...
 • Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quy hoạch
 • Chương II LẬP QUY HOẠCH
 • Mục 1. TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH
 • Điều 14. Thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch
 • Điều 15. Nhiệm vụ lập quy hoạch
 • Điều 16. Quy trình lập quy hoạch
 • Điều 17. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch
 • Điều 18. Đánh giá môi trường chiến lược trong lập quy hoạch
 • Điều 19. Lấy ý kiến về quy hoạch
 • Mục 2. NỘI DUNG QUY HOẠCH
 • Điều 20. Căn cứ lập quy hoạch
 • Điều 21. Yêu cầu về nội dung quy hoạch
 • Điều 22. Nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia
 • Điều 23. Nội dung quy hoạch không gian biển quốc gia
 • Điều 24. Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia
 • Điều 25. Nội dung quy hoạch ngành quốc gia
 • Điều 26. Nội dung quy hoạch vùng
 • Điều 27. Nội dung quy hoạch tỉnh
 • Điều 28. Nội dung quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn
 • Chương III THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH HOẶC PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH
 • Mục 1. THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH
 • Điều 29. Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch
 • Điều 30. Hội đồng thẩm định quy hoạch
 • Điều 31. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch
 • Điều 32. Nội dung thẩm định quy hoạch
 • Điều 33. Báo cáo thẩm định quy hoạch
 • Mục 2. QUYẾT ĐỊNH HOẶC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH
 • Điều 34. Thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch
 • Điều 35. Hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch
 • Điều 36. Trình tự, thủ tục quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia ...
 • Điều 37. Nội dung quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch
 • Mục 3. CÔNG BỐ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH
 • Điều 38. Công bố quy hoạch
 • Điều 39. Trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch
 • Điều 40. Hình thức công bố quy hoạch
 • Điều 41. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
 • Điều 42. Cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
 • Điều 43. Hình thức cung cấp thông tin quy hoạch
 • Điều 44. Lưu trữ hồ sơ quy hoạch
 • Chương IV THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
 • Mục 1. THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • Điều 45. Kế hoạch thực hiện quy hoạch
 • Điều 46. Chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch
 • Điều 47. Nguồn lực thực hiện quy hoạch
 • Điều 48. Báo cáo về hoạt động quy hoạch
 • Mục 2. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • Điều 49. Trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch
 • Điều 50. Nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch
 • Mục 3. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
 • Điều 51. Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch
 • Điều 52. Rà soát quy hoạch
 • Điều 53. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch
 • Điều 54. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch
 • Chương V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH
 • Điều 55. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 56. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 57. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động quy hoạch
 • Điều 58. Hiệu lực thi hành
 • Điều 59. Quy định chuyển tiếp
 • PHỤ LỤC Ban hành kèm theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH NGÀNH QUỐC GIA
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH CÓ TÍNH CHẤT KỸ THUẬT, CHUYÊN NGÀNH
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC CÁC BỘ LUẬT, LUẬT CÓ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Quy hoạch 2017 để xử lý:

Tin tức về Luật Quy hoạch 2017

Phân tích chính sách về Luật Quy hoạch 2017

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Quy hoạch 2017

Đang cập nhật