Nghị định 15/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 15/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp Số hiệu: 15/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/02/2019 Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THẨM QUYỀN VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 4. Thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh ...
 • Điều 5. Thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ ...
 • Điều 6. Thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 7. Thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 8. Thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Chương III ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN ...
 • Mục 1: ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG ...
 • Điều 9. Điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều 10. Điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho người khuyết ...
 • Điều 11. Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ...
 • Điều 12. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu ...
 • Điều 13. Thẩm quyền quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ...
 • Điều 14. Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều 15. Thủ tục cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ...
 • Điều 16. Thủ tục đăng ký hoạt động và thời hạn hoạt động
 • Mục 2: HỒ SƠ, THỦ TỤC CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ ...
 • Điều 17. Chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều 18. Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều 19. Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều 20. Đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Chương IV ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC ...
 • Điều 21. Các hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài
 • Điều 22. Điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài
 • Điều 23. Hồ sơ đăng ký hoạt động liên kết đào tạo nghề nghiệp
 • Điều 24. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo
 • Điều 25. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo
 • Điều 26. Đình chỉ hoạt động liên kết và chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo
 • Chương V ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC, CƠ SỞ GIÁO ...
 • Điều 27. Vị trí pháp lý của văn phòng đại diện
 • Điều 28. Tên của văn phòng đại diện
 • Điều 29. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động văn phòng đại diện
 • Điều 30. Thời hạn của giấy phép hoạt động văn phòng đại diện
 • Điều 31. Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện
 • Điều 32. Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện
 • Điều 33. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn và cấp lại giấy phép thành lập
 • Điều 34. Chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập
 • Điều 35. Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện
 • Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện
 • Chương VI ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, THỦ TỤC THÀNH LẬP, CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC VÀ CƠ ...
 • Điều 37. Điều kiện xác định, căn cứ đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề ...
 • Điều 38. Chính sách khuyến khích đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ...
 • Điều 39. Thẩm quyền quyết định thành lập, công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục ...
 • Điều 40. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập, công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục ...
 • Điều 41. Thủ tục thành lập, công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu ...
 • Chương VII QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 42. Quyền của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 43. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 44. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 45. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản liên quan đến giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 46. Hiệu lực thi hành
 • Điều 47. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu 1A V/v đề nghị cho phép thành lập ………………..(2)……………
 • Mẫu 1B ĐỀ ÁN THÀNH LẬP ……..(1)……..
 • Mẫu 1C QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập…………(5)……………..
 • Mẫu 2A QUYẾT ĐỊNH Về việc ……….. (5) ………….
 • Mẫu 2B QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép giải thể ………….. (5) ………….
 • Mẫu 3A
 • Mẫu 3B BÁO CÁO Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài
 • Mẫu 3C GIẤY CHỨNG NHẬN Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài
 • Mẫu 4A QUYẾT ĐỊNH Về việc …………………………….(6)……………………………
 • Mẫu 4B QUYẾT ĐỊNH Về việc ……………………….(6)………………………………..
 • Mẫu 5A TỜ TRÌNH V/v đề nghị cho phép thành lập Văn phòng đại diện ...(2)... tại Việt Nam
 • Mẫu 5B GIẤY PHÉP Thành lập Văn phòng đại diện …………(2)………… tại Việt Nam
 • Mẫu 5C GIẤY PHÉP Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ...(2)... tại Việt ...
 • Mẫu 6 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 15/2019/NĐ-CP để xử lý: