Quyết định 1049/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1049/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La Số hiệu: 1049/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy Ngày ban hành: 04/05/2016 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài Nguyên - Môi trường ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 4. Mục đích phân cấp
 • Chương II PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH
 • Điều 5. Đối tượng phân cấp và cấp độ di tích
 • Điều 6. Quản lý nhà nước về di tích
 • Điều 7. Phân cấp quản lý nhà nước
 • Điều 8. Phân công quản lý, phát huy giá trị di tích
 • Chương III QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH
 • Điều 9. Thành lập Ban quản lý di tích
 • Điều 10. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của Ban quản lý di tích
 • Điều 11. Công tác lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích
 • Điều 12. Công tác trùng tu, tôn tạo di tích
 • Điều 13. Nguồn kinh phí đầu tư tôn tạo và lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích
 • Điều 14. Quản lý, sử dụng kinh phí
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ ...
 • Điều 15. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 17. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
 • Điều 18. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 19. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 20. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 21. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Điều 22. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 23. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điều 24. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 25. Trách nhiệm của Công an tỉnh
 • Điều 26. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bảo tàng tỉnh Sơn La
 • Điều 28. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La
 • Điều 29. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
 • Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân
 • Chương V THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 31. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
 • Điều 32. Khen thưởng
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA GIAO CHO BẢO TÀNG TỈNH QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 02 DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH GIAO CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH ...
 • PHỤ LỤC SỐ 03 DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH CHƯA XẾP HẠNG GIAO CHO CÁC XÃ, ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1049/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1049/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1049/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1049/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1049/QĐ-UBND

Đang cập nhật