Nghị định 38/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 38/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn Số hiệu: 38/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 04/04/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG CẠN
 • Chương l NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về cảng cạn
 • Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cảng cạn
 • Điều 6. Chức năng cảng cạn
 • Điều 7. Tiêu chí xác định cảng cạn
 • Điều 8. Kết cấu hạ tầng cảng cạn
 • Điều 9. Các dịch vụ tại cảng cạn
 • Chương lI QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KHAI THÁC CẢNG CẠN
 • Mục 1. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG CẠN
 • Điều 10. Công bố danh mục cảng cạn
 • Điều 11. Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển cảng cạn
 • Điều 12. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn
 • Điều 13. Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn
 • Điều 14. Quy hoạch chi tiết xây dựng cảng cạn
 • Điều 15. Kết nối giao thông cảng cạn
 • Điều 16. Nguyên tắc đầu tư xây dựng cảng cạn
 • Điều 17. Giám sát thực hiện quy hoạch cảng cạn
 • Điều 18. Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn
 • Mục 2. CÔNG BỐ MỞ, ĐÓNG CẢNG CẠN
 • Điều 19. Thẩm quyền công bố mở, đóng cảng cạn
 • Điều 20. Thủ tục công bố mở cảng cạn
 • Điều 21. Thủ tục công bố mở cảng cạn đối với điểm thông quan hàng hóa đã có chủ trương chuyển thành cảng ...
 • Điều 22. Tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn
 • Mục 3. ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN CẢNG CẠN
 • Điều 23. Nguyên tắc đặt tên, đổi tên cảng cạn
 • Điều 24. Thủ tục đổi tên cảng cạn
 • Mục 4. QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG CẠN
 • Điều 25. Nguyên tắc quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn
 • Điều 26. Giao thông trong khu vực cảng cạn
 • Mục 5. QUẢN LÝ KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG CẢNG CẠN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC
 • Điều 27. Thẩm quyền quyết định phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn
 • Điều 28. Phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn
 • Điều 29. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn
 • Điều 30. Điều kiện lựa chọn bên thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn
 • Điều 31. Hình thức lựa chọn bên thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn
 • Điều 32. Hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn
 • Điều 33. Quản lý sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn
 • Điều 34. Cho thuê lại kết cấu hạ tầng cảng cạn
 • Điều 35. Tổ chức quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng cạn
 • Chương QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG CẠN VÀ QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI CẢNG CẠN
 • Mục 1. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG CẠN
 • Điều 36. Nội quy cảng cạn
 • Điều 37. Quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi ...
 • Mục 2. QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI CẢNG CẠN
 • Điều 38. Nguyên tắc phối hợp hoạt động quản lý
 • Điều 39. Trách nhiệm và quyền hạn của các bộ, ngành và địa phương đối với hoạt động của cảng cạn
 • Điều 40. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ đầu tư, doanh nghiệp quản lý khai thác cảng cạn
 • Chương lV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 41. Hiệu lực thi hành
 • Điều 42. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 43. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC MẪU CÁC VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG CẠN
 • Mẫu số 01 ĐỀ NGHỊ Trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn
 • Mẫu số 02 TỜ KHAI Về việc mở Cảng cạn
 • Mẫu số 03 QUYẾT ĐỊNH Công bố mở cảng cạn
 • Mẫu số 04 TỜ KHAI Dừng hoạt động, đóng cảng cạn
 • Mẫu số 05 QUYẾT ĐỊNH Về việc đóng cảng cạn
 • Mẫu số 06 TỜ KHAI Đổi tên cảng cạn
 • Mẫu số 07 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CẢNG CẠN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 38/2017/NĐ-CP để xử lý: