Thông tư 43/2016/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 43/2016/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 43/2016/TT-BCA quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 43/2016/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 25/10/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 43/2016/TT-BCA quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CÔNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM ĐÓNG, LẬP DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 3. Mức đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 4. Trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 5. Lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế
 • Chương III CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 6. Thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 7. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 8. Cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 9. Quản lý, sử dụng và thu hồi thẻ bảo hiểm y tế
 • Chương IV THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 10. Phạm vi thanh toán của quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 11. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 12. Thanh toán chi phí vận chuyển
 • Chương V TẠM ỨNG, THANH TOÁN QUỸ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 13. Quản lý, sử dụng và thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế Công ...
 • Điều 14. Tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 15. Phương thức thanh toán
 • Điều 16. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 17. Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Chương VI TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 18. Cơ sở y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu
 • Điều 19. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến điều trị
 • Điều 20. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 21. Quy định chung về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 22. Hồ sơ hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 23. Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 24. Giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo ...
 • Chương VII QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 25. Sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế
 • Điều 26. Quản lý, sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 27. Chi phí quản lý bảo hiểm y tế
 • Chương VIII TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 28. Trách nhiệm của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân
 • Điều 29. Trách nhiệm của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
 • Điều 30. Trách nhiệm của Cục Tài chính
 • Điều 31. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 32. Trách nhiệm của Công an đơn vị, địa phương
 • Điều 33. Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 35. Điều khoản dẫn chiếu
 • Điều 36. Hiệu lực thi hành
 • Điều 37. Trách nhiệm thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 43/2016/TT-BCA để xử lý: