Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 08/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp Ngày ban hành: 10/03/2017 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Mục 1. CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
 • Tiểu mục 1. TIÊU CHÍ 1 VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
 • Điều 3. Tiêu chuẩn 1 về Trình độ chuyên môn
 • Điều 4. Tiêu chuẩn 2 về Trình độ ngoại ngữ
 • Điều 5. Tiêu chuẩn 3 về Trình độ tin học
 • Tiểu mục 2. TIÊU CHÍ 2 VỀ NĂNG LỰC SƯ PHẠM
 • Điều 6. Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
 • Điều 7. Tiêu chuẩn 2 về Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
 • Điều 8. Tiêu chuẩn 3 về Thực hiện hoạt động giảng dạy
 • Điều 9. Tiêu chuẩn 4 về Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
 • Điều 10. Tiêu chuẩn 5 về Quản lý hồ sơ dạy học
 • Điều 11. Tiêu chuẩn 6 về Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
 • Điều 12. Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
 • Điều 13. Tiêu chuẩn 8 về Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
 • Điều 14. Tiêu chuẩn 9 về Hoạt động xã hội
 • Tiểu mục 3. TIÊU CHÍ 3 VỀ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 15. Tiêu chuẩn 1 về Học tập, bồi dưỡng nâng cao
 • Điều 16. Tiêu chuẩn 2 về Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
 • Mục 2. CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
 • Tiểu mục 1. TIÊU CHÍ 1 VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
 • Điều 17. Tiêu chuẩn 1 về Trình độ chuyên môn
 • Điều 18. Tiêu chuẩn 2 về Trình độ ngoại ngữ
 • Điều 19. Tiêu chuẩn 3 về Trình độ tin học
 • Tiểu mục 2. TIÊU CHÍ 2 VỀ NĂNG LỰC SƯ PHẠM
 • Điều 20. Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
 • Điều 21. Tiêu chuẩn 2 về Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
 • Điều 22. Tiêu chuẩn 3 về Thực hiện hoạt động giảng dạy
 • Điều 23. Tiêu chuẩn 4 về Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
 • Điều 24. Tiêu chuẩn 5 về Quản lý hồ sơ dạy học
 • Điều 25. Tiêu chuẩn 6 về Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
 • Điều 26. Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
 • Điều 27. Tiêu chuẩn 8 về Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
 • Điều 28. Tiêu chuẩn 9 về Hoạt động xã hội
 • Tiểu mục 3. TIÊU CHÍ 3 VỀ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌ
 • Điều 29. Tiêu chuẩn 1 về Học tập, bồi dưỡng nâng cao
 • Điều 30. Tiêu chuẩn 2 về Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
 • Điều 31. Tiêu chuẩn 3 về Nghiên cứu khoa học
 • Mục 3. CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲN
 • Tiểu mục 1. TIÊU CHÍ 1 VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
 • Điều 32. Tiêu chuẩn 1 về Trình độ chuyên môn
 • Điều 33. Tiêu chuẩn 2 về Trình độ ngoại ngữ
 • Điều 34. Tiêu chuẩn 3 về Trình độ tin học
 • Tiểu mục 2. TIÊU CHÍ 2 VỀ NĂNG LỰC SƯ PHẠM
 • Điều 35. Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
 • Điều 36. Tiêu chuẩn 2 về Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
 • Điều 37. Tiêu chuẩn 3 về Thực hiện hoạt động giảng dạy
 • Điều 38. Tiêu chuẩn 4 về Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
 • Điều 39. Tiêu chuẩn 5 về Quản lý hồ sơ dạy học
 • Điều 40. Tiêu chuẩn 6 về Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
 • Điều 41. Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
 • Điều 42. Tiêu chuẩn 8 về Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
 • Điều 43. Tiêu chuẩn 9 về Hoạt động xã hội
 • Tiểu mục 3. TIÊU CHÍ 3 VỀ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • Điều 44. Tiêu chuẩn 1 về Học tập, bồi dưỡng nâng cao
 • Điều 45. Tiêu chuẩn 2 về Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
 • Điều 46. Tiêu chuẩn 3 về Nghiên cứu khoa học
 • Chương III ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 47. Căn cứ đánh giá, xếp loại nhà giáo
 • Điều 48. Điểm đánh giá
 • Điều 49. Xếp loại nhà giáo
 • Điều 50. Quy trình đánh giá, xếp loại nhà giáo
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 51. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 52. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ...
 • Điều 53. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 54. Trách nhiệm của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 55. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 56. Công nhận tương đương
 • Điều 57. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu số 01 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO Năm học: ……………………………
 • Mẫu số 02 PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA, TỔ BỘ MÔN
 • Mẫu số 03 PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ...
 • Mẫu số 04 BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NHÀ GIÁO VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ Năm học: …………………..
 • Mẫu số 05 BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NHÀ GIÁO VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ Năm học:…………………..
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật