Thông tư 50/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 50/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 50/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 15/05/2017 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
 • Mục 1. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
 • Điều 3. Nguyên tắc chung trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm
 • Điều 4. Nguyên tắc trong khai thác bảo hiểm nhân thọ
 • Điều 5. Hoa hồng đại lý bảo hiểm
 • Điều 6. Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, chấp thuận đăng ký sản phẩm bảo hiểm ...
 • Mục 2. HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẢO HIỂM
 • Điều 7. Nguyên tắc hoạt động môi giới bảo hiểm
 • Điều 8. Hoa hồng môi giới bảo hiểm
 • Mục 3. HOẠT ĐỘNG TÁI BẢO HIỂM
 • Điều 9. Quản lý chương trình tái bảo hiểm
 • Điều 10. Mức giữ lại
 • Điều 11. Nhượng tái bảo hiểm
 • Mục 4. KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Điều 12. Kiểm soát nội bộ
 • Điều 13. Kiểm toán nội bộ
 • Chương III CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO ...
 • Mục 1. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
 • Điều 14. Quản trị tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo ...
 • Điều 15. Nhiệm vụ của chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh ...
 • Điều 16. Nhiệm vụ của chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp ...
 • Mục 2. DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ
 • Điều 17. Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ
 • Điều 18. Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ
 • Điều 19. Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe
 • Mục 3. BIÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN
 • Điều 20. Biên khả năng thanh toán
 • Mục 4. DOANH THU, CHI PHÍ
 • Điều 21. Nguyên tắc xác định doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài
 • Điều 22. Nguyên tắc xác định chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài
 • Điều 23. Nguyên tắc xác định doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Điều 24. Nguyên tắc xác định chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Mục 5. TÁCH QUỸ CHỦ SỞ HỮU VÀ QUỸ CHỦ HỢP ĐỒNG
 • Điều 25. Tách quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
 • Điều 26. Nguyên tắc phân bổ các giao dịch phát sinh về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí liên quan ...
 • Điều 27. Điều chuyển tài sản và bù đắp thâm hụt của quỹ chủ hợp đồng của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
 • Điều 28. Tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh ...
 • Chương IV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
 • Điều 29. Hoạt động đại lý bảo hiểm
 • Điều 30. Hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm
 • ChươngV CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI, DOANH NGHIỆP ...
 • Điều 31. Trách nhiệm lập và gửi báo cáo
 • Điều 32. Nội dung báo cáo
 • Điều 33. Thời hạn nộp báo cáo
 • Điều 34. Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện
 • Điều 35. Công bố thông tin
 • Điều 36. Các mẫu biểu
 • Chương VI THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT KHẢ NĂNG THANH TOÁN
 • Mục 1. THÀNH LẬP BAN KIỂM SOÁT KHẢ NĂNG THANH TOÁN
 • Điều 37. Thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán
 • Điều 38. Nội dung của Quyết định thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán
 • Điều 39. Thành phần của Ban kiểm soát khả năng thanh toán
 • Điều 40. Gửi quyết định thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán
 • Mục 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT KHẢ NĂNG THANH TOÁN
 • Điều 41. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát khả năng thanh toán
 • Điều 42. Nhiệm vụ của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và thành viên Ban kiểm soát khả năng thanh toán
 • Mục 3. THẨM QUYỀN CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
 • Điều 43. Thẩm quyền của Bộ Tài chính trong kiểm soát khả năng thanh toán
 • Điều 44. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 • Điều 45. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Điều 46. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 47. Hiệu lực của Thông tư
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 50/2017/TT-BTC để xử lý: