Thông tư 43/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 43/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 43/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Số hiệu: 43/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 12/05/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Thông tư 43/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 3. Nội dung, mức chi chung
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 • Điều 4. Nội dung quy hoạch
 • Điều 5. Lập kế hoạch, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán
 • Mục 2. TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ
 • Điều 6. Nội dung chi, mức chi
 • Mục 3. PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP, CHYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN ...
 • Tiểu mục 1. Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển ngành nghề nông thôn
 • Điều 7. Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm
 • Điều 8. Thực hiện Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
 • Điều 9. Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn
 • Tiểu mục 2. Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015- 2020
 • Điều 10. Đối tượng, phạm vi, nội dung thực hiện
 • Điều 11. Nội dung chi, mức chi
 • Tiểu mục 3. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 • Điều 12. Nội dung, mức chi chung
 • Điều 13. Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm
 • Điều 14. Rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề
 • Điều 15. Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng
 • Điều 16. Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ
 • Điều 17. Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo lưu ...
 • Điều 18. Xây dựng, nhân rộng các mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 • Điều 19. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 • Điều 20. Nguồn kinh phí
 • Mục 4. GIẢM NGHÈO VÀ AN SINH XÃ HỘI
 • Điều 21. Giảm nghèo
 • Điều 22. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội ở xã, thôn
 • Điều 23. Nguồn kinh phí
 • Mục 5. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở NÔNG THÔN
 • Điều 24. Nội dung chi, mức chi
 • Điều 25. Nguồn kinh phí
 • Mục 6. PHÁT TRIỂN Y TẾ CƠ SỞ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN
 • Điều 26. Nội dung, mức chi chung
 • Điều 27. Chi đặc thù về chăm sóc sức khỏe sinh sản
 • Điều 28. Chi đặc thù về cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em
 • Điều 29. Nguồn kinh phí
 • Mục 7. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN MỚI
 • Điều 30. Nội dung chi
 • Điều 31. Nguồn kinh phí
 • Mục 8. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN, KHẮC PHỤC Ô NHIỄM VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHỀ
 • Điều 32. Chi hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh
 • Điều 33. Chi hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh
 • Điều 34. Chi hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn; thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, phân ...
 • Điều 35. Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng
 • Điều 36. Nguồn kinh phí
 • Mục 9. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI ...
 • Điều 37. Nội dung chi
 • Điều 38. Mức chi
 • Điều 39. Nguồn kinh phí
 • Mục 10. GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI NÔNG THÔN
 • Điều 40. Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, ...
 • Điều 41. Nguồn kinh phí
 • Mục 11. NÂNG CAO NĂNG LỰC, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH; TRUYỀN THÔNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN ...
 • Điều 42. Tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng và người dân về nông thôn mới; tập huấn ...
 • I. Mức chi xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng
 • 1. Định mức kinh tế kỹ thuật là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư và thiết bị để hoàn thành ...
 • Điều 43. Ban hành Bộ tài liệu chuẩn phục vụ cho công tác đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ làm công ...
 • 2. Nội dung và mức chi
 • II. Mức chi xây dựng danh mục thiết bị đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng
 • Điều 44. Truyền thông về xây dựng nông thôn mới
 • Điều 45. Công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
 • Điều 46. Chi quản lý Chương trình
 • Điều 47. Nguồn kinh phí
 • Mục 12. DUY TU, BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH SAU ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
 • Điều 48. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 49. Lập dự toán, giao dự toán, phân bổ dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng
 • Mục 13. LẬP, PHÂN BỔ, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 50. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình
 • Điều 51. Lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 52. Chế độ báo cáo
 • Điều 53. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MỨC CHI XÂY DỰNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ VÀ DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 43/2017/TT-BTC để xử lý: