Nghị định 59/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 59/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen Số hiệu: 59/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 12/05/2017 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN GEN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc trong quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
 • Điều 5. Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Nghị định thư Nagoya
 • Chương II CẤP, GIA HẠN VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP TIẾP CẬN NGUỒN GEN
 • Điều 6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Điều 7. Đối tượng đăng ký và đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Điều 8. Yêu cầu đối với đối tượng đăng ký và đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Điều 9. Đăng ký tiếp cận nguồn gen
 • Điều 10. Thỏa thuận, ký Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
 • Điều 11. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
 • Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Điều 13. Thẩm định và cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Điều 14. Thay đổi mục đích tiếp cận nguồn gen; chuyển giao nguồn gen, dẫn xuất của nguồn gen cho bên ...
 • Điều 15. Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
 • Điều 16. Nội dung và thời hạn của Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Điều 17. Gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Điều 18. Thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Điều 19. Phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Điều 20. Yêu cầu đối với học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ...
 • Chương III CHIA SẺ LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN GEN
 • Điều 21. Các loại hình lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
 • Điều 22. Cách thức chia sẻ lợi ích bằng tiền
 • Điều 23. Chia sẻ lợi ích không bằng tiền
 • Chương IV THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO
 • Điều 24. Đăng tải Chứng nhận tuân thủ quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
 • Điều 25. Báo cáo kết quả việc thực hiện tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Trách nhiệm quản lý nhà nước về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn ...
 • Điều 27. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 Kính gửi: (Cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN
 • Mẫu số 03 HỢP ĐỒNG TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH
 • KẾ HOẠCH TIẾP CẬN NGUỒN GEN
 • Mẫu số 04 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP TIẾP CẬN NGUỒN GEN
 • Mẫu số 06 QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Mẫu số 07 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Quyết định cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen
 • Mẫu số 08 ĐƠN (VĂN BẢN) ĐỀ NGHỊ ĐƯA NGUỒN GEN RA KHỎI LÃNH THỔ VIỆT NAM PHỤC VỤ HỌC TẬP/ NGHIÊN CỨU KHÔNG ...
 • Mẫu số 09 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ nghiên cứu, học tập không vì ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 59/2017/NĐ-CP để xử lý: